Globa

Galimų globoti vaikų yra, bet ne visi jie gali atitikti norinčiųjų globoti savo šeimoje lūkesčius dėl būsimo globotinio sveikatos būklės, socialinės kilmės ir kt. Taip pat dalis vaikų, kurie būtų galimi globoti (rūpinti) šeimoje, palaiko nuolatinius ryšius su artimaisiais giminaičiais. Turi būti įvertinama, ar globėjo (rūpintojo) pakeitimas atitiktų geriausius konkretaus vaiko interesus, ar asmenys, norintys tapti globėjais (rūpintojais), gebės užtikrinti vaiko bendravimą su artimaisiais giminaičiais, pasikeitus vaiko gyvenamajai vietai. Kiekvienu atveju yra vertinama konkretaus vaiko situacija, jo poreikiai, būtina vadovautis vaiko interesų viršenybės principu. 
Parenkant be tėvų globos likusiam vaikui globėją (rūpintoją), svarbiausi yra vaiko interesai, būtent konkrečiam vaikui yra parenkamas asmuo / šeima, kuris geriausiai galėtų užtikrinti vaiko poreikius, o ne asmeniui / šeimai yra parenkamas vaikas. Atsižvelgiant į vaiko globos (rūpybos) nustatymo principus, t. y. vaiko interesų pirmumo, globos (rūpybos) šeimoje prioriteto, Vaiko teisių apsaugos skyriai, atestuoti socialiniai darbuotojai, teikiantys globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugas, skatinami tarpusavyje bendradarbiauti bei užtikrinti, kad be tėvų globos likusiam vaikui būtų parenkamas tinkamiausias asmuo / šeima, atsižvelgiant į vaiko poreikius, asmens / šeimos gyvenimo būdą ir sąlygas, asmens asmenines savybes ir pomėgius. Tuo atveju, jei savivaldybės, kurioje veikia Vaiko teisių apsaugos skyrius, teritorijoje nėra be tėvų globos likusio vaiko, kurio poreikius tinkamai galėtų užtikrinti konkretus asmuo / šeima, norinti globoti (rūpinti) vaiką, skyrius turėtų bendradarbiauti su kitais Vaiko teisių apsaugos skyriais.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra atsakinga už galimų įvaikinti vaikų apskaitos (sąrašų) sudarymą ir tvarkymą. Ji kiekvieną mėnesį teikia Vaiko teisių apsaugos skyriams per atitinkamą mėnesį įrašytų į Galimų įvaikinti ar globoti (rūpintis) vaikų sąrašą vaikų, likusių be tėvų globos, duomenis, kad su jais susipažintų potencialūs globėjai (kai nėra galimybės tų vaikų dėl kokių nors priežasčių pasiūlyti įvaikinti pasiryžusiems asmenims).

Pirmiausia apie Jūsų šeimos situaciją, galimybes globoti turėtumėte informuoti sesers deklaruotos gyvenamosios vietos arba, jei jos nėra, gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS). Minėtas skyrius organizuoja likusių be tėvų globos vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, vertina aplinkybes, taip pat organizuoja jų globą (rūpybą), jos priežiūrą ir kt. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1983 patvirtinti Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai). 

Dėl globos reikalinga pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą, kuriame nurodomas norinčiojo globoti vaiką vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos motyvai, pageidaujamų globoti vaikų skaičius, jų amžius, lytis ir globos rūšis. Taip pat turi būti nurodoma, ar norintysis globoti vaiką sutinka, kad VTAS pats savarankiškai surinktų kitus reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (046a forma), patvirtinantį, kad norintysis globoti vaiką neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.
  4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad  šeimos narys taptų be tėvų globos likusio vaiko globėju.

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249, 3.253 ir 3.261 straipsnių pakeitimo įstatymui, vaiko laikinoji globa (rūpyba) negalės trukti ilgiau kaip dvylika mėnesių, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės įgaliota institucija įpareigos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją priimti sprendimą tęsti vaiko laikinąją globą (rūpybą).
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) turi būti trumpalaikis procesas, ieškant ilgalaikio sprendimo, t. y. vaiko grąžinimo į šeimą, nuolatinės globos (rūpybos) ar įvaikinimo. Nesant kitų objektyvių aplinkybių, vadovaujantis CK 3.253 str. įtvirtintu laikinosios globos (rūpybos) tikslu – grąžinti vaiką į šeimą, šios rūšies globa (rūpyba) neturėtų tęstis nepagrįstai ilgai.
Tuo atveju, jei vaiko tėvų elgesys į teigiamą pusę nepasikeičia, tėvai nesirūpina, nesidomi vaiku, atsisako jiems siūlomų paslaugų, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl tėvų valdžios ribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų bei nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.
Atkreiptinas dėmesys, kad teismui apribojus tėvų valdžią, tėvams taip pat išlieka teisė kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo. Teismas tėvų valdžios apribojimą panaikina tik tuo atveju, jei nustato, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo apribota tėvų valdžia ir neatsirado naujų. Nustačius, kad tėvai gali tinkamai pasirūpinti vaiku, panaikinus tėvų valdžios apribojimą, vaikas turi būti grąžinamas tėvams. Svarbu paminėti, kad tokiu atveju globėjo (rūpintojo) pareiga – parengti vaiką grįžimui į biologinę šeimą.
Paminėtina, kad tik įvaikinto vaiko biologiniai tėvai nebeturi jokių teisinių galimybių susigrąžinti atžalą, nes įvaikinimu panaikinamos visos asmenines ir turtinės teisės ir pareigos tarp vaiko ir jo biologinės šeimos.

Jei norite tapti budinčiais globotojais, esate kviečiami kreiptis į savo gyvenamosios teritorijos savivaldybę. Čia jus nukreips į savivaldybėje veikiančią įstaigą, vykdančią Globos centro funkcijas.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras.

Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti reikalavimus: būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą.

Reikės baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos. Baigus mokymus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl pasirengimo  tapti budinčiu globotoju.

Beje, budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Plačiau kviečiame skaityti čia.

X