Naujienos

Žiniasklaidos dėmesiui: spaudos konferencija!

Žiniasklaidos atstovus kviečiame į spaudos konferenciją š.m. liepos 2 d. 9 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 201 salėje.

Tema: Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka: nuo 2018 m. liepos 1 d. pasikeitusi Vaiko teisių apsaugos sistema Lietuvoje. Pokyčiai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui žinotinos naujovės.

Spaudos konferencijoje dalyvaus:

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus funkcijas Jan Maciejevski

Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Augienė

 

Pertvarkos esmė – sukurti bendrą ir aiškią sistemą, kuri padėtų greitai ir profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, smurtą, kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, stiprinti globėjų paiešką ir pagalbą jiems.

 

 

Penkios institucijos susitarė, ką kiekviena iš jų turės atlikti, kad vaikai būtų labiau apsaugoti

Generalinėje prokuratūroje simboliškai užbaigtas ne vieną mėnesį trukęs penkių institucijų darbas – prokuratūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, policijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vadovai pasirašė tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitarimą, kurio siekiama kuo efektyviau užtikrinti vaikų teises ir apsaugoti juos įvairiose kritinėse situacijose.

Šiuo dokumentu kiekviena iš išvardytų institucijų prisiėmė labai konkrečius, aiškiai aprašytus įsipareigojimus bei atsakomybes dėl privalomų per nustatytą laiką atlikti veiksmų, procedūrų, savitarpio informavimo ir kitokio bendradarbiavimo įvairiose situacijose, kai valstybei tenka neatidėliotinai pasirūpinti konkretaus vaiko teisėmis bei saugumu. Taip detaliai penkių institucijų bendradarbiavimas ir pareigos bendrame dokumente nustatytos pirmą kartą.

„Kaip prokuratūros vadovas galiu pasakyti, kad vaikų teisės, jų saugumas, ikiteisminiai tyrimai dėl bet kokio smurto prieš vaikus yra mūsų veiklos prioritetas. Ir tai tikrai yra taip. Bet gaudamas informaciją apie konkrečius nuo sunkių nusikaltimų nukentėjusius vaikus, apie smurtą, kurie jie patyrė, negaliu likti abejingas kaip žmogus. Vaikai neturi patirti smurto – tai mano asmeninė pozicija ir kol esu šiose pareigose, sieksiu priimti tokius sprendimus, kurie leistų juos apginti ir apsaugoti.“ - pasirašant susitarimą kalbėjo generalinis prokuroras Evaldas Pašilis.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis padėkojo prokuratūrai už lyderystę derinant šį procesą, kuris, ministro teigimu, yra labai svarbus užtikrinant, kad liepos 1 d. įsigaliosiantys pokyčiai ir reikalavimai vaiko teisių apsaugos srityje būtų įgyvendinti skandžiai: „Noriu pabrėžti, kad ne tik SADM ir jai pavaldžios įstaigos daro šią reformą, bet ir visos struktūros, susietos lygiaverčiai, įsitraukia ir įsipareigoja bendram sutarimui, bendriems veiksmams visame šiame procese dėl vaiko ir šeimos gerovės“.

2017 metais oficialioje nusikalstamumo statistikoje buvo užregistruota kone 1500 vaikų, kurie vienaip ar kitaip nukentėjo nuo pačių artimiausių jiems žmonių. Akivaizdu, kad šie duomenys nėra visai tikslūs ir dalis vaikų, kurie savo artimoje aplinkoje yra nesaugūs, liko nepastebėti. Tačiau didėjant visuomenės sąmoningumui ir nepakantumui smurtui prieš vaikus situacijų, kai į įvykio vietą iškviestiems pareigūnams teks nepaisant paros meto, atstumų ir kitų aplinkybių priimti svarbius vaiko gerovei sprendimus nedelsiant, tik daugės. Kalbėdamas apie šiandien pasirašytą susitarimą Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas pasisakė trumpai ir aiškiai: „Dirbsim, taikysim, o jei matysim, kad kažkas nesiseka, ne iki galo suderinta – sėsim tartis ir taisysim. Vaikai turi gauti pagalbą.“

Vienas iš pavyzdžių, kokiu būdu šis susitarimas įgalins pareigūnus ir institucijas veikti efektyviau nei dabar galėtų būti tai, kad nuo šiol Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistai bet kuriuo paros metu gavę policijos pareigūnų pranešimą apie jų užfiksuotą smurto prieš vaiką atvejį, privalės į įvykio vietą atvykti ne vėliau kaip per 1 val. Taip pat detaliai, konkrečiai bei aiškiai nustatytos ir visų kitų institucijų pareigos, veiksmai ir jų terminai įvairiose situacijose.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė pabrėžė, kad tik bendradarbiaudamos ir nebijodamos prisiimti atsakomybių institucijos gali pasiekti, kad vaiko interesai realiai taptų pirmaeiliu dalyku ir pastebėjo, kad prieš dešimtį metų ir institucijų, ir visuomenės požiūris į vaiko teises buvęs visiškai kitoks. „Džiaugiuosi, kad dabar daugelio dalykų nebereikia įrodinėti.“ - pasirašant sutartį pabrėžė E. Žiobienė. ​

 

Tarnybos reakcija ir veiksmai, nustačius grėsmę vaiko saugumui

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai nuo š.m. liepos 1 dienos, pasikeitus vaiko teisių apsaugos sistemai, nedelsiant reaguos į visus raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis gautus vaiko teisių pažeidimus visą parą ir savaitgalį bei švenčių dienomis.

 • Jei pranešimas, susijęs su galimu smurtu prieš vaiką, specialistai reaguos ir pradės nagrinėti pranešimą nedelsiant (bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, policija, gydymo įstaigomis ir kt.), bet ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo.

 • Jei pranešimas, susijęs su galimais kitais vaiko teisių pažeidimais, specialistai reaguos ir pradės nagrinėti pranešimą nedelsiant (bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, policija, gydymo įstaigomis ir kt.), bet ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo pranešimo gavimo.

Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos, socialinių paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų darbuotojai, taip pat kiti asmenys, turintys duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą privalo apie tai nedelsdami informuoti policiją ar(ir) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgaliotą teritorinį skyrių pagal vaiko ar savo gyvenamą vietą.

 

Grėsmės vaikui lygio nustatymas

Reaguodami ir nagrinėdami pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, specialistai, vadovausis Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašu bei nustatytais vertinimo kriterijais (nuoroda į teisės aktą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3d3ebce05cc311e89f00961ca6c2310f) apsilankys vaiko gyvenamojoje vietoje, bendraus su vaiku, jo tėvais (globėjais / rūpintojais) bei vertins kitą, su vaiku ir jo socialine aplinką susijusią informaciją (pavyzdžiui, informaciją iš mokyklos ir / ar kt.).

Grėsmės vaikui lygis gali būti ir nenustatytas (pavyzdžiui, galimo vaiko teisių pažeidimo pranešimas nepasitvirtino, pranešimo nagrinėjimas bus baigtas). Grėsmės vaikui lygiai yra 2. Lygius skiriantis požymis – grėsmė vaiko saugumui sveikatai ir gyvybei.

 1. Pirmasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai pažeisto vaiko teisės, tačiau nėra grėsmės vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei.

 2. Antrasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai yra grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei. Nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį vaikas paimamas iš jo atstovų pagal įstatymą (tėvų, globėjo / rūpintojo), specialistai kreipiasi į teismą dėl vaiko paėmimo leidimo išdavimo.

                                                                

Veiksmai, nustačius grėsmės vaikui lygį

Nustačius pirmąjį grėsmės vaikui lygį, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai:

 1. inicijuos atvejo vadybininko paskyrimą. Atvejo vadybininkas pagal nustatytą tvarką atlieka šeimos poreikių pagalbai vertinimą bei organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdį, kuriame yra sudaromas pagalbos planas šeimai.

Nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai:

 1. inicijuos atvejo vadybininko paskyrimą.

 2. Inicijuos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobiliosios komandos sudarymą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobilioji komanda 14 dienų (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas) nuo vaiko paėmimo dienos, teiks intensyvią pagalbą, atliks saugumo ir rizikos veiksnių šeimoje bei šeimos stiprybių ir poreikių intensyviai pagalbai įvertinimą, siekiant padėti šeimos nariams koreguoti elgesį, kurti ir palaikyti saugią aplinką vaikui augti bei vystytis, parengs rekomendacijas AV dėl tolesnio darbo su šeima organizavimo.

 1. kreipsis į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą. Laukiant teismo sprendimo vaikas bus laikinai apgyvendinamas saugioje aplinkoje (vaiką paėmus iš nesaugios aplinkos, jis gali būti laikinai apgyvendintas ne tik globėjų (rūpintojų) šeimoje, globos centre, šeimynoje, krizių centre ar vaikų globos institucijoje, įtrauktoje į savivaldybės vykdomosios institucijos patvirtintą sąrašą, galinčiųjų priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, bet ir pas giminaičius, asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais, vaiko brolį ir (arba) seserį globojančioje (rūpinančioje), įvaikinusioje šeimoje)

 2. CK 3.264. gavus teismo leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą bus atliekami veiksmai pradedami veiksmai dėl vaiko laikinosios globos nustatymo.

   

  Vaikas gali būti grąžinamas jo tėvams, kai:

 3. Mobiliajai komandai atlikus intensyvų darbą su šeima paaiškėja, kad tėvai pakeitė savo netinkamą elgesį su vaiku ir dėl to negresia pavojus jo saugumui, sveikatai ar gyvybei, nelieka socialinės rizikos veiksnių.

 4. Tėvai stengiasi keisti arba pakeitė savo netinkamą elgesį su vaiku ir dėl to negresia pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, tačiau išlieka socialinės rizikos veiksniai, taikoma atvejo vadyba dėl pirmojo grėsmės vaikui lygio ir sprendžiamas klausimas dėl vaiko grąžinimo tėvams.

   

! Vaikas gali būti paimtas iš jam nesaugios aplinkos 4 atvejais, kai jam nenustatytas antrasis grėsmės vaikui lygis:

 1. Grėsmės vaikui lygio vertinimo metu kilo realus pavojus vaiko ir Tarnybos specialisto sveikatai ir (ar) gyvybei

 2. Vaikas paliktas be priežiūros arba paliektas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinasi, ir dėl to kyla grėsmė vaiko sveikatai ar net gyvybei

 3. Atstovai (arba turimas vienintelis iš atstovų) yra dingę ir jų ieškoma (kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais)

 4. Atstovas (arba turimas vienintelis iš atstovų) laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų atstovų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių

Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos (nenustačius antrojo grėsmės vaikui lygio!) vaikas nėra paimamas iš jo tėvų ar globėjų / rūpintojų ir nėra inicijuojamas atvejo vadybą, mobiliosios komandos pagalba ar kreipiamasi į teismą. Tačiau, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai, prieš perduodami vaiką jo tėvams ar globėjams / rūpintojams, per 2 d. d., nuo vaiko paėmimo iš nesaugios aplinkos, vertins grėsmės vaikui lygį.

Rizikos veiksniai

 

Vertindami grėsmės vaikui lygį specialistai atsižvelgs į rizikos veiksnius, susijusius su:

 • vaiko funkcionavimu;

 • vaiko tėvais (globėjais / rūpintojais);

 • tėvystės įgūdžiais ir bendravimu (santykiu) su vaiku;

 • socialine aplinka.

Specialistai, reaguodami į pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimo pranešimą, atsižvelgs į esamą situaciją, pavyzdžiui, ar, vertinimo metu, bent vienas iš vaiko atstovų / suaugusiųjų gali fiziškai pasirūpinti vaiku ir jo saugumu (pavyzdžiui, kai vienas iš arba abu vaiko tėvai (globėjai / rūpintojai) apsvaigęs (-ę) nuo psichoaktyvių medžiagų, tokių kaip alkoholis ar narkotikai). Taigi, svarbu, jog jei suaugę vartoja, pavyzdžiui, alkoholį, kai šalia yra nepilnamečių, turi būti nevartojančiųjų, kurie fiziškai jais galėtų pasirūpinti.

 

Primintina

Vaiko atstovai pagal įstatymą turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

 

Pagalba

Nustačius pirmąjį arba antrąjį grėsmės vaikui lygį, inicijuojamas atvejo vadybos procesas ir pagalbos vaikui bei jo atstovams pagal įstatymą teikimas. Pagalba vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą gali būti teikiama ir nenustačius grėsmės vaikui lygio ir nesant vaiko teisių pažeidimų.

Pagalbos vaikams linija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje ir toliau veiks Pagalbos vaikams linija (darbo laikas d. d. I-V 11:00-19:00, tel. Nr. 116 111), kuri, bendradarbiaudama su VšĮ „Vaikų linija“ priima vaikų skambučius ir, jiems sutikus, inicijuoja arčiausia vaiko esančios pagalbos teikimą. Taip pat šiuo numeriu gali kreiptis ir suaugusieji, turintys informacijos apie skriaudžiamą vaiką. Daugiau informacijos www.pagalbavaikams.lt

Nuo liepos 1 d. įsigalės kitos kokybės vaiko teisių apsaugos sistema

Nuo liepos 1 dienos visi Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėse esantys Vaiko teisių apsaugos skyriai tampa pavaldūs centrinei vaiko teisių apsaugos institucijai –  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba). 

Šiuo metu yra itin aktyviai ruošiamasi vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacijai, išgryninamos valstybės vaiko teisių institucijų funkcijos –  teisinė vaiko teisių apsauga atskiriama nuo savivaldos funkcijų – socialinės vaiko apsaugos. Vykdoma maksimali šių institucijų darbo koordinacija ir bendradarbiavimas. Nuo liepos 1 dienos bus atsisakyta perteklinių Vaiko teisių apsaugos skyrių funkcijų, formuojama vienoda teisės taikymo praktika Lietuvoje, visoje šalyje bus dirbama pagal vienodus standartus – vienijančias vertybes ir tikslus, vykdant vieningus veiksmus.  

Nauji įrankiai

Nuo liepos 1 dienos Tarnybos užduotis – nepertraukiamas, visą parą veikiantis vaiko teisių apsaugos užtikrinimas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vaiko teisių apsaugą sukurti nauji įrankiai.

Nuo liepos 1 dienos atsiras atvejo vadybininkai, kurie užtikrins operatyvaus pagalbos organizavimo vaikui ir šeimai inicijavimą ir koordinavimą. Taip pat veiks mobilios komandos, kurias sudarys psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę (-es) turinčiaisiais. Jos teiks pagalbą šeimai ir vaikui dėl nustatyto antrojo grėsmės vaikui lygio, paimtam iš atstovų pagal įstatymą (tėvų). Visi vaiko teisių apsaugos specialistai vadovausis viena grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka.

Keliami aukštesni reikalavimai Tarnyboje dirbančių specialistų kvalifikacijai, siekiama efektyvesnio darbo organizavimo, išteklių panaudojimo. Po liepos 1 dienos bus skiriama daugiau dėmesio vaiko teisių pažeidimų prevencijai, informacijos teikimui, konsultavimui, švietimui, paslaugų suteikimui tėvams. Bus siekiama efektyvesnio resursų paskirstymo atstovaujant šeimą aukštesnės instancijos teismuose, vaiko teisių apsaugos sistemos operatyvumo ir efektyvumo.

Pasak Tarnybos direktoriaus, pavaduojančio direktorių, Jano Maciejevskio, pasiruošimas vaiko teisių apsaugos centralizacijai vyksta sklandžiai: „Pasirengimas vaiko teisių apsaugos funkcijos centralizavimui vyksta pagal sudarytą planą. Rengiantis įgyvendinti šią funkciją nuo liepos 1 dienos, vertinamos rizikos, galinčios daryti įtaką tinkamam vaiko teisių apsaugos funkcijos vykdymui bei numatomos priemonės šioms rizikoms suvaldyti. Sprendžiami žmogiškųjų išteklių valdymo bei aprūpinimu materialiaisiais ištekliais klausimai, nustatomi veiklos prioritetai bei imamasi visų priemonių, kad nuo liepos 1 dienos vaiko teisių apsauga Lietuvoje nenutrūktų nei vienai minutei."

Ir toliau vykdys savo misiją

Tarnyba ir toliau vykdys savo misiją – saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus, tačiau po vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacijos bus skiriamas dar didesnis dėmesys „Vaiko balso“ girdėjimui.

Tarnybos siekis – suburti nepriklausomą, nešališką, profesionalią komandą, užtikrinti vienodą teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką, nedelsiant reaguoti į kiekvieną pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą, sukurti vienodą, atpažįstamą, draugišką vaikui Tarnybos aplinką, ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams. 

Ką reikia žinoti?

*Tarnyba reaguos į galimus vaiko teisių pažeidimus visą parą, švenčių ir poilsio dienomis.

*Vaiko teisių apsaugą užtikrinti padės atvejo vadybininkai.

*Pagalbą šeimai, kai vaikui nustatytas antrasis grėsmės vaikui lygis ir dėl šios priežasties vaikas bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą (tėvų), teiks Tarnybos mobilioji komanda (psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę (-es) turinčiaisiais).

*Visi vaiko teisių apsaugos specialistai vadovausis viena grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka ir naudos vienodus grėsmės vaikui lygio vertinimo instrumentus.

*Bus užtikrinamas vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo organizavimas ir globos (rūpybos) priežiūros koordinavimas.

*Asmenys, kurių darbas ar veikla susiję su vaikais, turintys įtarimų ar informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą (smurtą prieš vaiką ir pan.),  privalo apie tai pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams, policijai.

*Vaiko teisių apsaugos gynėjų kontaktai: www.vaikoteises.lt.

*Nuo birželio 26 dienos veiks bendras informacinis Tarnybos telefonas: 8 615 88 088.

Kviečiame prie mūsų komandos prisijungti 10 ūkio dalies specialistų

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos 10 ūkio dalies specialistų, dirbsiančių pagal darbo sutartis, visose Lietuvos apskrityse.

Ūkio dalies specialistai rūpinsis turto valdymu ir priežiūra, vykdys Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos materialinio-techninio aprūpinimo apskaitą ir tvarkys ūkinės veiklos dokumentaciją.

TIKIMĖS, KAD JŪS:

1. Turite aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turite 1 metų darbo patirtį pareigybėje numatytoms funkcijoms atlikti.

3. Esate susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms atlikti.

4. Mokate dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, Excel, Internet Explorer.

5. Gebate savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

6. Pasižymite pareigingumu, darbštumu, kūrybiškumu, gebėjimu bendrauti.

7. Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

MES SIŪLOME:

1. Terminuotą darbo sutartį iki spalio 1 d. su galimybe pakeisti į neterminuotą.

2. Konkurencingą 7,5–8 koeficiento atlyginimą.

3. Automobilio kuro kompensavimą.

4. Prasmingą ir dinamišką darbą.

5. Kompetencijos ugdymą ir profesinio konsultavimo pagalbą.

6. Galimybę prisidėti prie naujos vaiko teisių apsaugos sistemos Lietuvoje sukūrimo.

 

Siųskite savo CV iki 2018 m. birželio 22 d., nurodydami miestą (-us), rajoną (-us), kuriuose galėtumėte dirbti, el. paštu info@vaikoteises.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 5) 231 0928

Susitikime su teisėjais aptarta, kaip dar efektyviau vykdyti teisingumą vaiko teisių apsaugos srityje

Vilniaus miesto apylinkės teisme Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių, Jan Maciejevski dalyvavo susitikime su teisėjais bei Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos specialistais. Susitikime kalbėta apie vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką teisingumo vykdymo kontekste.

Pasitarime aptarti aktualūs su vaiko teisių apsaugos centralizacija po 2018 m. liepos 1 dienos susiję klausimai: teisės aktų pakeitimai, susiję su vaiko teisių apsaugos pertvarka, Ad Hoc globos institutas, tėvų valdžios apribojimo instituto ypatumai, bylų dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nagrinėjimo ypatumai, vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje bei procesinių teisių perėmimas.

Taip pat aptarti su vaiko interesų atstovavimu teisme po 2018 metų liepos 1 d. susiję klausimai, vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą tvarka.

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, J. Maciejevskio, vykdant teisingumą vaiko teisių apsaugos srityje ypač svarbu, kad būtų girdimas vaiko balsas. „Priimant sprendimus labai svarbu, kad būtų išklausytas vaikas, o jeigu vaikas yra labai mažas ir negali būti išklausytas, tai pagal galimybes turi būti išklausyti jo tėvai. Vaikas turi būti išklausytas pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Pavyzdžiui, jeigu vaikas dėl patirto smurto atsidūrė ligoninėje, tai pirmiausia turi būti pasikalbėta su vaiku, išklausyta jo nuomonė apie situaciją,“– vaiko balso svarbą akcentavo direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių. 

Kiek anksčiau teisėjams J. Maciejevski vedė seminarą apie vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką teisingumo vykdymo kontekste. Numatoma ir toliau bendradarbiauti su teisėjais bei vaiko teisių apsaugos specialistais, siekiant užtikrinti kuo efektyvesnę vaiko teisių apsaugą nuo šių metų liepos 1 dienos.

Vykdant Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos centralizaciją, siekiama stiprinti socialinį darbą su vaiku ir šeima: siekiama plėsti ir gerinti švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir šeimai prieinamumą, darbo su vaiku ir šeima koordinavimą, bazinio paslaugų, teikiamų vaikui ir šeimai, paketo užtikrinimą.

Taip pat siekiama stiprinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, vykdoma Valstybės vaiko teisių apsaugos funkcijos centralizacija, siekiama vienodo vaiko teisių apsaugos standarto užtikrinimo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Nuo 2018 metų liepos 1 dienos savivaldybių teritorijose vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą vykdys ne savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriai, o Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos struktūriniai padaliniai (centriniai ir teritoriniai skyriai).

Rengiamasi aptarti dingusių vaikų problemą

Birželio 22 d., penktadienį, nuo 9.30 iki 12.30 val. Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) Dingusių žmonių šeimos paramos centras su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu rengia konferenciją „Dingę vaikai: priežastys, paieška ir prevencija“.

Konferencijos tikslas: suteikti informacijos apie pagrindines vaikų dingimo priežastis ir pasekmes bei stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą dingusių vaikų paieškos, prevencijos ir pagalbos dingusių vaikų artimiesiems teikimo srityse Lietuvoje.

„2017 m. paskelbta 2 691 dingusio vaiko paieška, per 100 vaikų ieškota ilgiau nei mėnesį. Nors vaikų dingimo priežastys gali būti įvairios, Lietuvoje dažniausiai vaikai dingsta pabėgę iš namų. Šie vaikai mūsų visuomenėje lieka nematomi ir negirdimi, dažnai vertinami kaip „maištaujantys“, „nepaklusnūs“, „keliantys problemų“. Vaikai dažniausiai bėga nuo tam tikrų problemų, patyčių, nepriežiūros, konfliktų, smurto. Tai, kad nemažai vaikų bėga daugiau nei vieną kartą (pavyzdžiui, 2017 m. vienas vaikas bėgo net 41 kartą), reiškia, kad trūksta dėmesio jų bėgimo priežasčių analizei ir prevencijai. Šią problemą būtina spręsti stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą: vykdant efektyvią dingusių vaikų paiešką, prevenciją ir teikiant kompleksines paslaugas šeimai“, – teigia Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektų vadovė Rugilė Butkevičiūtė.

Renginyje kviečiami dalyvauti valstybinių ir savivaldybės institucijų dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje atstovai: policijos pareigūnai, prokurorai, teismų atstovai, socialiniai darbuotojai, Vaiko gerovės komisijų nariai, socialiniai darbuotojai, švietimo sistemos, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių atstovai, medikai ir kiti su nepilnamečiais dirbantys specialistai.

Registracija į renginį vyksta iki birželio 19 d. adresu https://goo.gl/q1khQT arba el. paštu rugile@missing.lt, tel. 8 692 99 570 (nurodant vardą, pavardę, darbovietę, pareigas bei kontaktus). Dalyvių skaičius ribotas. Įėjimas į renginį pagal sąrašą su asmens dokumentu.

Daugiau informacijos apie renginį ieškokite čia.

Konferencija yra Dingusių žmonių šeimų paramos centro vykdomo projekto „Karštosios linijos 116 000 integravimas į Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos sistemą“, kurį finansuoja Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietiškumo programa, dalis.

Kviečiame prisijungti prie visoje Lietuvoje dirbsiančių Vaiko teisių apsaugos skyrių budėtojų

Vaiko teisių apsaugos budėtojai vykdys vaiko teisių apsaugos funkciją, gins vaikų teises ir teisėtus interesus apskričių ir Vilniaus bei Kauno savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose ne darbo laiku darbo dienomis, taip pat šeštadieniais ir sekmadieniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis.

Mes siūlome:

1,0 etato neterminuotą darbo sutartį.

Prasmingą ir dinamišką darbą.

Kompetencijos ugdymą ir profesinio konsultavimo pagalbą.

Profesinį tobulėjimą.

Visoje Lietuvoje ieškome:

* turinčių aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

* turinčių ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinėje srityje;

* žinančių ir išmanančių Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su vaiko teisių apsauga, Tarnybos nuostatus, Tarnybos darbo reglamentą, Tarnybos vidaus tvarkos taisykles;

* mokančių dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;

* turinčių B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

* gebančių suteikti pirmąją pagalbą;

* žinančių bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

* gebančių sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Tikimės, kad jūs:

* užtikrinsite vaiko teisių apsaugą bei vaiko interesus savivaldybėje;

* dalyvausite atstovaujant vaiko teisėms ir teisėtiems interesams;

* gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nedelsdamas imsitės būtinų veiksmų;

* dalyvausite vertinant vaiko situaciją, nustatant grėsmės vaikui lygį;

* dalyvausite įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paimant vaiką iš jo tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą;

* nustatysite teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba);

* dalyvausite ikiteisminio tyrimo atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

* registruosite Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones;

* dalyvausite tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;

Daugiau informacijos ieškokite čia.

Siųsti savo gyvenimo aprašymą, nurodant miestą (-us), rajoną (-us), kuriuose galėtumėte dirbti, el. paštu info@vaikoteises.lt.

Išsamesnė informacija:

Tel. (8 5) 231 0928

El. paštu info@vaikoteises.lt

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

J. Maciejevski radijui „XFM“ papasakojo apie vaiko teisių apsaugos pasikeitimus

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių, Jan Maciejevski „XFM“ radijo laidoje „Nauja diena“ kalbėjo apie vaiko teisių apsaugos sistemos dabartinę padėtį ir jos laukiančius pasikeitimus.

Paklaustas, kas svarbiausia užtikrinant vaikų apsaugą, J. Maciejevski sakė, jog pagrindinė valstybės funkcija yra pagalba tėvams: „Valstybė turi padėti užtikrinti tinkamą rūpinimąsi vaikais, tinkamą vaiko teisių žinojimą, vaikų interesų užtikrinimą.“

Pasak J. Maciejevskio, valstybė turi sukurti tam tikrą infrastruktūrą, kad tėvai galėtų gauti pagalbą, jeigu jie kažko nežino ar nesusitvarko. „Taip pat čia labai svarbu, kad valstybė laiku reaguotų, vykdytų intervenciją, jeigu tėvai netinkamai vykdo savo pareigas, netinkamai rūpinasi vaikais, užkardyti tokią veiklą ir iš karto pradėti teikti tam tikrą intensyvią pagalbą, kai tėvai patenka į krizę,“ – sakė direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių. 

Anot tarnybos atstovo, šiuo metu visa vaiko teisių apsaugos užtikrinimo veikla galbūt yra šiek tiek stagnacijoje, tačiau jos laukia pokyčiai: „Reikia truputį didesnio žingsnio į priekį, todėl dabar yra vykdoma vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka tiek stiprinant darbą su šeima, vaiku, teikiant koordinuotą pagalbą šeimai, tiek vienodinant vaiko teisių apsaugos standartą, praktiką, kad kiekvienas vaikas gautų vienodą vaiko teisių apsaugą, valstybės intervenciją, kai tėvai netinkamai rūpinasi vaiku, tiek vienodą pagalbą kiekvienoje savivaldybėje, kiekviename Lietuvos kampelyje, kad kiekviena šeima, vaikas gautų vienodą paslaugų paketą, vienodą paslaugų koordinavimą.“

Žinoma, pasak J. Maciejevskio, pokyčiams reikia laiko: „Pasikeitimai per vieną dieną neįvyksta. Pertvarka, kuri prasideda nuo liepos 1 dienos,  nuo pirmos dienos tikrai neįneš revoliucinių pokyčių, reikės laiko, kad susiformuotų praktika, kad specialistai įgytų atitinkamų kompetencijų, kad šiek tiek ir tėvai, ir mes visi įsisąmonintumėme tam tikrus dalykus. Tam reikės metų, kitų, bet svarbiausia, kad po liepos 1 dienos nesutriktų vaiko teisių užtikrinimas, pagalbos teikimas šeimai, kad valstybė laiku reaguotų į galimus vaiko teisių pažeidimus, užkardytų tai ir tiesiog, kad nesusidarytų vakuumas, kai vaiko teisės nėra ginamos kažkokį laikotarpį. Po liepos 1 dienos tai yra svarbiausia. O tikrieji pokyčiai įvyks laikui bėgant, po metų, dvejų, trejų, kai visi specialistai įsivažiuos, įgis naujas kompetencijas, išmoks dirbti su naujais įrankiais pagal naujus standartus.“

Visą interviu radijui „XFM“ klausykite čia:

https://soundcloud.com/xfmlt

Skelbiame vaikų rašinių ir piešinių konkursų nugalėtojus

Sveikiname visus vaikus ir jų tėvelius su Vaikų gynimo diena. Šia proga skelbiame dviejų vaikų kūrybinių konkursų nugalėtojus.

Džiaugiamės, jog konkursuose dalyvauta labai aktyviai. Sulaukėme 450 konkursų dalyvių. Piešinių konkurse „Kaip įsivaizduoji vaiko teisių gynėją?“ dalyvavo 364 dalyviai. Rašinių konkurse „Laiškas vaiko teisių gynėjui“ – 86 dalyviai.

Iš visų gautų įdomių, kūrybiškų ir originalių vaikų piešinių bei rašinių Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos kompetentinga komisija išrinko 30 geriausių darbų.

Visus dalyvius artimiausiu metu pasieks diplomai, o nugalėtojus - ir prizai.

Dar kartą sveikiname visus dalyvavusiuosius! Jūsų piešiniai papuoš Tarnybą bei jos skyrius visoje Lietuvoje! Jūsų rašinius apie vaiko teisių gynėją perskaitys visi vaiko teisių gynėjai! Ačiū už aktyvų dalyvavimą! Iki kitų konkursų! Su Vaikų gynimo diena! 

Daugiau informacijos apie konkursų laimėtojus galite sužinoti kreipdamiesi šiais kontaktais: 869711027, egle.juozenaite@vaikoteises.lt

Į dangų pakilo 100 balionų su linkėjimais visos Lietuvos vaikams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su lopšeliu-darželiu „Mažylis“ šiandien paminėjo tarptautinę vaikų gynimo dieną šventėje „100 vaikų – 100 balionų! Už kiekvieną Lietuvos vaiką!“.

100 lopšelio-darželio auklėtinių vienu metu į dangų paleido 100 balionų su linkėjimais kiekvienam Lietuvos vaikui!

„Šiandien, vaikai, yra jūsų šventė! Vaikų gynimo diena! Jūs dar labai maži, bet kai paaugsite, suprasite, kokia ši diena yra svarbi! Mums, suaugusiesiems, jūsų tėveliams, seneliams, broliams ir sesėms, auklėtojoms labai svarbu, kad būtumėte saugūs, linksmi, turėtumėte daug draugų, daug žaistumėte ir darytumėte tai, kas jums patinka! Kuo ilgiau būkite nerūpestingi, patirkite daug nuotykių ir išmokite daug naujų dalykų! Kieno balsas šiame pasaulyje pats svarbiausias? Vaiko! Jūsų, vaikai, balsas visiems mums yra pats svarbiausias!,“ – kreipdamasis į vaikus per renginį kalbėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių, Jan Maciejevski. 

Šventės metu kiekvienam vaikui įteikta „Vaiko Konstitucija“, kuri primins vaikų prigimtines teises ir pareigas. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti, kad visi vaikai turėtų laimingą vaikystę.

Tikimės, kad „Vaiko Konstitucija“, parengta vadovaujantis Vaiko teisių konvencija, prisidės prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, laimingas ir atsakingas.

Svarbu, kad visi Lietuvos vaikai žinotų, jog kiekvienas iš jų turi prigimtinę teisę į gimimą, į saugią vaikystę, į tėtį ir mamą, į asmeninį gyvenimą, turi teisę būti apsaugotam nuo smurto, teisę kreiptis dėl pagalbos, pasidalyti savo sunkumais su kitais.

Šventė skirta priminti, kad vaikų teisėmis rūpinasi daugybė žmonių. Lietuvos vaikų teises gina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Seimas pradeda svarstyti vaikų teises ginančios sistemos pertvarką

Seimą jau pasiekė Vyriausybės parengtas projektų paketas, kuriuo tobulinama vaiko teisių apsaugos sistema. Jį antradienį plenariniame posėdyje pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Įstatymais skirtingų institucijų, atsakingų už vaiko teisių apsaugą, sąvokos keičiamos į vieną ir valstybine vaiko teisių apsaugos institucija nuo liepos 1 d. tampa Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Šiuo metu be Tarnybos vaiko teisių apsauga užsiima ir 60 savivaldybių dirbantys vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie taps šios tarnybos padaliniais. Projekte apibrėžiama, kuriais atvejais globos (rūpybos) klausimus kuruos Tarnyba, kuriais – savivaldybės, nurodoma, kas bus atsakingas už pagalbą šeimai ir globėjų paiešką.

Įstatymų paketui pritarta šiandien po pateikimo, kitas svarstymas posėdyje numatytas birželio 19 d. Jei įstatymai bus priimti, jie įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d.

Šiuo metu savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai bus perkelti į Tarnybos padalinius (nebent nepareikš noro būti perkelti), bus priimami ir nauji darbuotojai. Jau prasidėjo jiems skirti mokymai dėl grėsmės lygių vaikui nustatymo, atvejo vadybos, mobilių komandų veikimo, išorinės bei vidinės komunikacijos, siekiant kelti darbuotojų kompetencijas.

Šios pertvarkos esmė – sukurti bendrą ir aiškią sistemą, kuri padėtų greitai ir profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, smurtą, kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, stiprinti globėjų paieška ir pagalbą jiems.

Jau priimtame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatyta, kad Tarnyba, gavusi informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdama susisiektų su vaiku ir jo atstovu pagal įstatymą, bei, įvertinusi grėsmės vaikui lygį, imtųsi priemonių, reikalingų geriausiems vaiko interesams užtikrinti.

X