Naujienos

Tauragėje skirtingas institucijas vienija bendras tikslas – vaiko gerovė

Siekiant pačių geriausių rezultatų vaiko gerovės srityje, Tauragėje, kaip ir kituose miestuose, nuolat organizuojami skirtingų institucijų pasitarimai. Ne išimtis ir vasarį Tauragės rajono savivaldybėje įvykęs pasitarimas, kurio metu skirtingų miesto institucijų atstovai formavo bendrą praktiką, padėsiančią ateityje dar kokybiškiau bei operatyviau bendradarbiauti vaikų labui. 

Anot Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės skyriaus (VTAS) vedėjos Birutės Sragauskienės, pasitarimo metu buvo koncentruojamasi į švietimo įstaigų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis. „Pastebėta, jog kai kuriose mokyklose su vaikais susijusias problemas yra bandoma spręsti tik konkrečios mokyklos mastu, todėl švietimo įstaigų vadovai buvo skatinami, iškilus tam tikroms problemoms, kreiptis pagalbos, taip pat nepalikti nuošalyje vaiko įstatyminių atstovų,“ – B. Sragauskienė.

Pasitarimo metu pasidalinta probleminėmis situacijomis, su kuriomis susiduriama kone kasdien, aptarta, ką daryti, jog tokių situacijų skaičius mažėtų. Taip pat kiekvienos institucijos atstovams buvo primintos atsakomybės, susijusios su vaiko teisių pažeidimais.  

Kaip teigia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jolanta Skrodenienė, nors skirtingų institucijų skaičius ir nėra mažas, dialogas tarp jų kaskart darosi vis sklandesnis. „Kuo toliau, tuo labiau skirtingos institucijos suvokia, jog būtent vienybė ir bendradarbiavimas yra svarbiausi komponentai, norint pasiekti pozityvių rezultatų. Na, o pozityvūs rezultatai yra neatsiejami nuo pačių didžiausių pastangų sukuriant palankias sąlygas vaikams bei šeimoms, kuriose jie gyvena,“ – koordinatorė.  

Koordinatorė pabrėžia ir vienos bendros praktikos atradimo svarbą. „Kadangi vaiko apsauga – itin dinamiška, kintanti ir jautri sritis, prie jos taikydamiesi turime atrasti patį optimaliausią ir geriausią sprendimą. Vienos bendros praktikos nebuvimas iššaukia skirtingas ir nebūtinai visapusiškai vaiko interesus ginančias praktikas, todėl, siekdami to išvengti ir remdamiesi teisės aktais, palaipsniui formuojame tvarią ir visur vienodai ateityje taikytiną praktiką,“ – J. Skrodenienė. 

Tikimasi, jog Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bendradarbiavimas su kitomis institucijomis bei bendros praktikos galutinis suformavimas padės pasiekti geriausių rezultatų, tam, kad vaikui ir šeimai būtų sukurta palanki aplinka tiek emocine, tiek ir socialine prasme.  

Pasitarime diskutavo ir bendradarbiavimo tobulinimo galimybėmis dalijosi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės skyriaus vedėja, Tauragės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja, Socialinių paslaugų centro direktorė, Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius, Tauragės vaikų globos namų direktorė ir Tauragės ugdymo įstaigų atstovai – direktoriai kartu su socialiniais darbuotojais.

Problemos atpažinimas – pirmas žingsnis į jos sprendimą

„Tik bendraudami ir bendradarbiaudami pasieksime geriausių rezultatų, rasime bendrus tinkamiausius sprendimus“, - susitikime su vaiko gerovės srityje dirbančiais specialistais kalbėjo Žaneta Abromaitienė, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.

Varėnoje susitikę vaiko teisių, policijos, probacijos, socialinių paslaugų specialistai aptarė aktualiausius klausimus, susijusius su vaikų ir šeimų gerove.

 Susirinkusieji svarstė, kaip būtų galima dar efektyviau atpažinti šeimas, auginančias vaikus, kurios patiria socialinę ar kitokią atskirtį, kad nedelsiant suteikti joms pagalbą, o atskirties padariniai kiek įmanoma mažiau įtakotų tose šeimose augančius vaikus.

Vaiko teisių specialistų nuomone, būtina stiprinti darbą su šeimomis, patiriančioms riziką. „Joms turi būti užtikrinamas bazinis paslaugų šeimai paketas ir teikiamos pagalbos koordinavimas. Tai socialiai pažeidžiama, dažnai ypač jautri visuomenės dalis, kuriai būtina ištiesti pagalbos ranką“, - kalbėjo Ž. Abromaitienė.

Pasak Aušros Bačinskienės, Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Varėnos rajone patarėjos,  skirtingų žinybų bendras darbas daro teigiamą įtaką dirbant su vaikais, todėl labai svarbu pasidalinti savo įžvalgomis po pertvarkos vaiko teisių apsaugos srityje praėjus aštuoniems mėnesiams. Vis dar pasitaiko iš šeimų paimtų vaikų, tai tiesa, tačiau tiesa ir tai, kad vaikai paimami kraštutiniu atveju ir tik iš nesaugios aplinkos, kuri kelia tiesioginę grėsmę vaikui. 

„Mūsų visų tikslas pirmiausia atpažinti problemą, bet ne mažiau svarbu, kad vaiko teisių pažeidimus mokėtų atpažinti ir visuomenė, kad žmonės neprarastų pilietiškumo, o apie problemas išdrįstų kalbėti garsiai“, - teigė Ž. Abromaitienė.

Primename, jog nuo 2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga - švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių funkcija.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę - Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 d. Vaikų teises taip pat užtikrina LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Radviliškyje vykdoma prevencinė priemonė skirta ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvams

Visą vasarį Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Radviliškio rajone Larisa Paurienė organizavo prevencinę priemonę skirtą Radviliškio rajono ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvams. Su 1-8 klasių mokinių tėvais buvo diskutuojama vaiko teisių apsaugos klausimais, buvo kalbama apie pokyčius vaiko teisių apsaugos sistemoje, įstatų nuostatas, kurios suteikia papildomų teisių ir pareigų tiek tėvams, tiek vaikams.

„Susitikimus inicijavome, nes suprantame tėvų susirūpinimą - ką atnešė pokyčiai. Deja, gandai ir, gan dažnai iškreiptos žinios pasiekiančios tėvus nesuteikia informacijos, o tik išgąsdino, todėl ir kilo ši mintis pabendrauti gyvai, atsakyti į rūpimus klausimus“, - pastebėjo vaiko teisių apsaugos specialistė L. Paurienė.

Visose ugdymo įstaigose tėvų susirinkimų metu buvo prieita bendros nuomonės, kad naujai įsigalioję teisės aktai sistemiškiau gina vaikų teises bei teisėtus interesus, kad vaikas saugiai bei harmoningai gali vystytis tik augdamas savo biologinėje šeimoje, jausdamas laimę, meilę, supratimą, tėvų atsakomybę ir globą.

Tiek tėvai, tiek mokytojai domėjosi vaiko teisių apsaugos sistemos naujovėmis, aiškinosi aplinkybes, dėl kurių vaikai paimami iš šeimos. Tėvams buvo svarbu sužinoti, kokiu atveju vaikams nustatoma laikinoji globa, kaip specialistai vertina grėsmės vaikams lygį. Susirinkusiems buvo paaiškinta, kad visais atvejais Vaiko teisių apsaugos skyrių atstovai vadovaujasi galiojančiais teisės aktai, kad šiuo metu yra patvirtinta pranešimų tyrimo tvarka, Grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka, kad LR Civiliniame kodekse ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme yra numatytas kreipimasis į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo biologinės šeimos, kad visais atvejai vaiko paėmimas iš šeimos bei laikinosios globos vaikui nustatymas – tai kraštutinės priemonės, kurios taikomos tik tada, kai vaiko gyvybei bei sveikatai kyla reali grėsmė ir nėra duomenų, kad situacija gali pasikeisti.

Papildomai tėvams buvo pristatyti teisės aktai bei konkretūs jų straipsniai, kuriuose numatyti jų, kaip tėvų, teisės, pareigos bei atsakomybė. Buvo akcentuojama, kad tėvų teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu yra prigimtinės ir draudžiama jų atsisakyti bei perduoti kitiems asmenims, išskyrus įstatyme numatytus atvejus.

Vertinant įvairias gyvenimiškas situacijas su vaikų tėvais diskutuota apie vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais, apie informacinių technologijų taikymo teigiamas/neigiamas puses bei poveikį vaiko psichinei sveikatai.

Susitikimuose buvo nagrinėjami ir atskiri, tėvų iškelti konkretūs atvejai dėl vaiko mokyklos nelankymo, dėl smurto bei patyčių ugdymo įstaigoje. Buvo aiškinamasi, kas yra atsakingas dėl vaiko netinkamo elgesio, kaip organizuoti pagalbą vaikui ir šeimai esant minėtoms problemoms.

 

Gargždų socialinių paslaugų centro vadovė: „Mums svarbiausia vaikai, tėvai, globėjai, žmogus“

Kovo 5 d. projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ komanda pradėjo vykdyti savo vizitus globos centruose - lankėsi Klaipėdos rajono globos centre, kuris yra Gargždų socialinių paslaugų padalinys.

„Šis globos centras - labai gera pradžia“, - teigia projekto veiklų ekspertė Daiva Matulevičiūtė. „Šis globos centras pasirengęs dirbti puikiai - fizinė aplinka, darbuotojai, vadovai - viskas sustyguota, kokybiška, arti klientų“.

Globos centro komanda - globos koordinatoriai, psichologas, socialinis darbuotojas, GIMK atestuoti asmenys - yra tie specialistai, kurie jau teikia pagalbą budintiems globotojams ir jų prižiūrimiems vaikams, globėjams (rūpintojams) ir jų rūpinamiems vaikams, įtėviams ir jų įvaikiams, globėjų ir įtėvių biologiniams vaikams, globojamų vaikų biologinėms šeimoms, vykdo mokymus pagal GIMK programas, ketinantiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais.

Projekto ekspertas Dainius Miežys sako, jog su globos centro specialistais aptarus Klaipėdos rajono globos centro paslaugų kokybę ir veiklą, susidaro nuomonė, jog šiame centre dirba motyvuoti, su stipriu vertybiniu pagrindu - orientuoti į pagalbą žmogui, santykį, išklausymą ir kompetetingi darbuotojai.

Projekto vadovė Rugilė Ladauskienė su direktore Viktorija Lygnugariene aptarė temas ir svarbius klausimus, kurias būtų reikalinga spręsti artimiausiu metu, siekiant kelti visos Lietuvos globos centrų paslaugų kokybę, užtikrinti vienodai aukštą paslaugų standartą, aptartos globos centro darbuotojų kompetencijų kėlimo galimybės ir gairės ateities planams. Produktyvaus pokalbio metu išsivystė sprendimas steigti globos centrų atstovų darbo grupę, kurie savo veiklos rezultatais siektų užtikrinti paslaugų kokybės globos centruose standartą, metodinę pagalbą.

Anot projekto vadovės, direktorė Viktorija Lygnugarienė - tikra profesionalė, deganti darbu ir uždegusi savo darbuotojus, mielai ugdanti savo darbuotojus ir nuolat pasirengusi padėti visiems vadovaujamo centro klientams, darbuotojams, kolegoms. Direktorė telkia kolegas kuo geriau suprasti vaikų poreikius ir apginti jų interesus, aplink šį globos centrą telkiasi daugybė socialinių partnerių ir bendraminčių. Ypatingą dėmesį norėtųsi atkreipti, jog Klaipėdos rajono savivaldybė nesustojant didina darbuotojų skaičių socialinių paslaugų centre, novatoriškai žvelgia į socialines paslaugas ir atsakingai rūpinasi, kad Klaipėdos rajono gyventojai - globojami vaikai, globėjai, įtėviai, šeimos gautų kokybiškas ir visas jiems reikalingas paslaugas.

Projekto veiklų ekspertai: Klaipėdos rajono globos centre - dermė, harmonija, lyderystė, laisvi ir kompetetingi darbuotojai - tikrai stiprus ir įkvepiantis darbui projekto vizitų startas.

Šiauliuose ,,Motinos Teresės namuose‘‘ – Kaziuko mugė ir džiaugsmas mažiesiems

Šiauliuose ,,Motinos Teresės namuose‘‘, kur iš visos apskrities glaudžiasi laikinai namų ir šeimos netekusios moterys su mažais vaikais – šventė. Kaziuko mugė. Ją aplankė ir Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė Erna Šimkutė.

VTAS atstovė džiaugiasi, kad mažieji, kurie čia gyvena su mamomis, ar palikti namų dienos centre, patyrė šventinį džiaugsmą: Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė Erna: ,, Man malonu ir svarbu matyti laimingus mažylius, kurie prisijungė prie šios laimingos dienos, pamatė tiek daug gražių daiktų, kuriuos sukūrė ir pačios mamos. Tai didelė šventė, kurioje daug bendravimo, daug reginių vaikams ir su jais čia gyvenančioms mamoms.‘‘

Šiaulių ,,Motinos Teresės namų‘‘ vadovė Regina Zabielienė džiaugiasi, kad Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai apsilankė šventėje, kad jiems svarbu ne vien problemos, bet ir šių namų šventės, kuriomis gyvena laikinuose namuose su vaikais apsistojusios mamos.

Pasak Šiaulių ,,Motinos Teresės namų‘‘ vadovės Reginos: ,,Lietuvoje šventas Kazimieras labai gerbiamas. Kaip sakoma, mūsų šventasis Kaziukas buvo labai darbštus ir dosnus, sakė, reikia trečios rankos, kad galėčiau viskuo su visais dalintis. Tai ir tikslas yra, kad kiekviena mūsų globojama mama dirbtų, ir vaiko labui dirbtų, ir sau, kad mažylis matytų, tada ir užaugęs dirbs. Mūsų mamytės prikepė pyragų, pirmiausia vaikams. Mamytės juos pavaišino pyragais. Didelis džiaugsmas, kai kuri nors ir darbelį pagamina.‘‘

Kaziuko mugė ,,Motinos Teresės namuose‘‘ tęsis dvi dienas. Pasak namų vadovės, svarbu ir tai, kad čia gyvenančios moterys ir pačios įsigyja kai kurių daiktų. Visi jie stilingi, gražūs, o tai ugdo moterų suvokimą apie buities gražinimą, mat daugelis jų užaugę ar gyvenę skurdžioje aplinkoje, kur švenčių ir grožio buvo mažai. Šiuo metu "Motinos Teresės namuose" glaudžiasi keliolika moterų su mažais vaikais. Čia leista gyventi ir tėvui su keliais vaikais, mat vyras panoro pats rūpintis motinos atstumtais savo vaikais ir kol kas neturi saugios pastogės.

 

Numatytos prevencinės priemonės saugumui užtikrinti

Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Kėdainių rajone surengė susitikimą su vietos socialinės srities įstaigų atstovais bei policijos pareigūnais ir aptarė prevencines priemones dėl globos įstaigoje gyvenančiųjų saugumo. Sunerimstama, kai paaugliai ilgesniam laikui pradingsta niekam nepasisakę, o telefonu su jais susisekti nepavyksta.

„Tai jauni žmonės, kuriems gal sunkiau sekasi pritapti, todėl, siekiant atliepti jų poreikius, reikia įdėti daugiau pastangų. Mūsų pareiga pasirūpinti, kad jie nepatektų į nesaugią aplinką, nebūtų įtraukti į nusikalstamas veikas“, - kalbėjo vyresnioji patarėja Sigita Mockienė.

Patarėja paskatino keisti situaciją per užimtumo priemones. Taip pat sutarta, kad padedant profesionaliai psichologei, paaugliams bus pateiktos aiškios vidaus tvarkos taisyklės, dar kartą paaiškinta, kokios grėsmės kyla laiku negrįžus, atsidūrus nesaugioje aplinkoje. Siekiant paauglius apsaugoti nuo nepageidaujamų asmenų, įstaigos teritorijoje bus įdiegta papildoma vaizdo kamera.

Kėdainių r. policijos komisariato viršininkas Alvydas Vaina patikino, kad kilus neaiškumams dėl vaiko buvimo vietos ir jo saugumo, visada reaguojama nedelsiant. Pirmiausiai aiškinamasi, ar tai dingimas, ar paprasčiausias išėjimas nepranešus. Bandoma susisiekti telefonu, išsiaiškinti, ar reikalinga pagalba.

Kėdainių rajono policija per du mėnesius gavo trisdešimt pranešimų dėl iš globos įstaigos dingusių paauglių, dauguma sugrįžo tą pačią naktį arba kitą dieną.

Vaiko teisių apsaugos specialistai žiemą iš kiemo išvijo drauge su vaikais

Maloni staigmena Užgavėnių proga nudžiugino Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) darbuotojus. Alytaus Piliakalnio progimnazijos kolektyvas ir moksleiviai pakvietė VTAS darbuotojus į spalvingą mokyklos blynų šventę.

Atvykusius į šventę svečius mokykloje pasitiko linksmas šurmulys, kaukėmis pasidabinę vaikai ir mokytojai. Nuotaikinga akordeono muzika, persirengėliai ir blynų kvapas - visa tai dvelkia pavasariu ir šildo širdį, bet dar labiau nei ši šventė šildo vaikų juokas. „Teta Ilona, laba diena, ar atsimenate mane?“, - paklausia ir apkabina kaukėtas velniukas VTAS specialistę Iloną Kislienę.

„Aišku, kad atsimenu kiekvieną vaiką su kuriuo teko susitikti darbe. Džiaugiuosi matydama, kaip jie paaugo. O kaip gera dūšioj pasidaro, kai atbėga, apkabina, pasakoja, kaip sekasi, kviečia užsukti dar“ , - neslėpdama graudulio pasakoja Ilona. 

Progimnazijos kieme dėl pavasario pasiryžusi pasiaukoti Morė, vaikai nenustygsta vietoje - šoka rateliu, tuoj įvyks simbolinės Kanapinio ir Lašininio kautynės.

 „Būtent tada, kai pribėga vaikas, paima tave už rankos ir nusiveda į bendrą ratą suvoki, kad mažieji supranta, jog esi jų draugas“, - neslėpė džiaugsmo Sandra Runtienė, Alytaus apskrities VTAS vyriausioji specialistė.

 

Daugėja norinčių globoti vaikus

Globos centrai, vykdydami veiklą organizuoja mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK) būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams.  Švenčionėlių socialinių paslaugų centras, vienas iš Globos centrų, šiais metais vienas pirmųjų pradėjo vesti mokymus pagal Pagrindinę GIMK programos dalį.

Mokymus veda Švenčionėlių socialinių paslaugų centro Globos centro atestuotos GIMK socialinės darbuotojos Jolita Morozienė ir Jolanta Zajančkovskaja.

Mokymuose dalyvauja 6 asmenys (4 šeimos). Pasak GIMK mokytojos J. Zajančkovskajos, visi mokymų dalyviai - tai asmenys ketinantys tapti globėjais (rūpintojais): „GIMK pagrindiniai mokymai apima 7 užsiėmimus po 3 akademines valandas. Mokymai vyksta po darbo valandų siekiant sudaryti galimybę derinti darbo įsipareigojimus ir mokymus.“

GIMK mokytojos J. Zajančkovskajos teigimu, GIMK pagrindinių mokymų tikslas suteikti asmenims (šeimoms) žinių apie tėvų globos netekusio vaiko raidos poreikių tenkinimą, vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimą, apie pagalbą vaikui užmezgant ir sukuriant patvarius ryšius. Mokymų dalyviai įgyja naujos emocinės patirties, kuri padeda būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams geriau suprasti, kaip jaučiasi be tėvų globos likęs vaikas.

Pagrindinėje GIMK mokymų programoje, anot GIMK mokytojos, visi besimokantys supažindinami su pagrindine globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programa, gilina bendradarbiavimo žinias, susipažįsta su vaiko raidos sutrikimų kompensavimu, vaiko elgesio problemomis ir sutrikimais, jų įveika, išsekimo prevencija ir intervencija, globojamų vaikų traumomis ir krizėmis, pasirengimu pokyčiams.

Mokymų metu taip pat vyksta du individualūs susitikimai su GIMK socialiniais darbuotojais mokymų dalyvių namuose, kurie leidžia geriau pažinti asmenis, įvertinti mokymų dalyvių gebėjimus ir jų pasirengimą priimti tėvų globos netekusį vaiką į savo namus.

„2018 metais Švenčionėlių socialinių paslaugų centre GIMK mokymus baigė II mokymų dalyvių grupės. Parengta 14 asmenų (10 šeimų), norinčių tapti globėjais (rūpintojais), iš jų 2 asmenys ( 1 šeima) - budintys globotojai, ir 2 asmenis (1 šeimą) norinčius tapti įtėviais. Įvertinus 2016 - 2018 metų duomenis, pastebime, kad Švenčionių rajono savivaldybėje norinčių tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais ir lankančių mokymus asmenų nuosekliai daugėja,“ - teigia J. Zajančkovskaja.

Daugėja baigusių GIMK mokymus visoje Lietuvoje

Pastebima, jog kasmet visoje Lietuvoje didėja globėjų (rūpintojų) ir įtėvių  bei  asmenų, siekiančių jais tapti skaičius, gaunančių GIMK paslaugas lyginant su bendru globėjų (rūpintojų) skaičiumi.

Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo arba GIMK programos mokymų paslaugas gavusių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių bei asmenų, siekiančių jais tapti  procentas nuo bendro globėjų (rūpintojų) skaičiaus  2018 m. siekė 68,7 proc., lyginant su 2015 m. – 42 proc., tai rodo, kad paslaugų plėtra ir jų prieinamumas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams kasmet gerėja.

2018 m. pabaigos duomenimis GIMK programos Pagrindiniuose mokymuose dalyvavo 1269 asmenys / 904 šeimos. Iš jų GIMK Pagrindiniuose mokymuose dalyvavo  900 asmenys būsimų globėjų (rūpintojų) / 689 šeimos ir 369 asmenys įvaikintojų / 215 šeimų, 2017 m. Pagrindinius GIMK programos  mokymus lankė 1033 būsimi globėjai (rūpintojai) / 781 šeima., 2016 m. – 644 būsimi globėjai (rūpintojai) / 478 šeimos.

2018 m. suteiktos 35377 konsultavimo, informavimo ir kitos paslaugos, 2017 m. suteiktos 27967 konsultavimo, informavimo ir kitos paslaugos, 2016 m. – 13684 paslaugos. Šių paslaugų skaičius lyginant 2018 m. ir  2017 m. išaugo 26 proc.

Nuo 2018 m. GIMK  mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ar įtėviams organizuoja įstaigos ir/ar organizacijos, vykdančios Globos centro funkcijas, tačiau savivaldybės taip pat gali būti sudariusios sutartis ir su kitomis GIMK paslaugas teikiančiomis įstaigomis ar organizacijomis. Paprastai, informaciją apie GIMK programos mokymus organizacijos skelbia savo įstaigos interneto tinklalapiuose.

Šiais metais GIMK Pagrindiniai mokymai vyko Marijampolėje, Alytuje, kovo - balandžio mėnesį GIMK pagrindiniai mokymai vyks Rokiškyje.

Daugiau apie GIMK mokymų programą galite sužinoti čia:

http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globeju-ir-iteviu-mokymas/apie-gimk-programa.html

X