Naujienos

Tarnybos reakcija ir veiksmai, nustačius grėsmę vaiko saugumui

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai nuo š.m. liepos 1 dienos, pasikeitus vaiko teisių apsaugos sistemai, nedelsiant reaguos į visus raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis gautus vaiko teisių pažeidimus visą parą ir savaitgalį bei švenčių dienomis.

 • Jei pranešimas, susijęs su galimu smurtu prieš vaiką, specialistai reaguos ir pradės nagrinėti pranešimą nedelsiant (bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, policija, gydymo įstaigomis ir kt.), bet ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo.

 • Jei pranešimas, susijęs su galimais kitais vaiko teisių pažeidimais, specialistai reaguos ir pradės nagrinėti pranešimą nedelsiant (bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, policija, gydymo įstaigomis ir kt.), bet ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo pranešimo gavimo.

Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos, socialinių paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų darbuotojai, taip pat kiti asmenys, turintys duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą privalo apie tai nedelsdami informuoti policiją ar(ir) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgaliotą teritorinį skyrių pagal vaiko ar savo gyvenamą vietą.

 

Grėsmės vaikui lygio nustatymas

Reaguodami ir nagrinėdami pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, specialistai, vadovausis Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašu bei nustatytais vertinimo kriterijais (nuoroda į teisės aktą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3d3ebce05cc311e89f00961ca6c2310f) apsilankys vaiko gyvenamojoje vietoje, bendraus su vaiku, jo tėvais (globėjais / rūpintojais) bei vertins kitą, su vaiku ir jo socialine aplinką susijusią informaciją (pavyzdžiui, informaciją iš mokyklos ir / ar kt.).

Grėsmės vaikui lygis gali būti ir nenustatytas (pavyzdžiui, galimo vaiko teisių pažeidimo pranešimas nepasitvirtino, pranešimo nagrinėjimas bus baigtas). Grėsmės vaikui lygiai yra 2. Lygius skiriantis požymis – grėsmė vaiko saugumui sveikatai ir gyvybei.

 1. Pirmasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai pažeisto vaiko teisės, tačiau nėra grėsmės vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei.

 2. Antrasis grėsmės vaikui lygis nustatomas, kai yra grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei. Nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį vaikas paimamas iš jo atstovų pagal įstatymą (tėvų, globėjo / rūpintojo), specialistai kreipiasi į teismą dėl vaiko paėmimo leidimo išdavimo.

                                                                

Veiksmai, nustačius grėsmės vaikui lygį

Nustačius pirmąjį grėsmės vaikui lygį, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai:

 1. inicijuos atvejo vadybininko paskyrimą. Atvejo vadybininkas pagal nustatytą tvarką atlieka šeimos poreikių pagalbai vertinimą bei organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdį, kuriame yra sudaromas pagalbos planas šeimai.

Nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai:

 1. inicijuos atvejo vadybininko paskyrimą.

 2. Inicijuos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobiliosios komandos sudarymą.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobilioji komanda 14 dienų (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas) nuo vaiko paėmimo dienos, teiks intensyvią pagalbą, atliks saugumo ir rizikos veiksnių šeimoje bei šeimos stiprybių ir poreikių intensyviai pagalbai įvertinimą, siekiant padėti šeimos nariams koreguoti elgesį, kurti ir palaikyti saugią aplinką vaikui augti bei vystytis, parengs rekomendacijas AV dėl tolesnio darbo su šeima organizavimo.

 1. kreipsis į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą. Laukiant teismo sprendimo vaikas bus laikinai apgyvendinamas saugioje aplinkoje (vaiką paėmus iš nesaugios aplinkos, jis gali būti laikinai apgyvendintas ne tik globėjų (rūpintojų) šeimoje, globos centre, šeimynoje, krizių centre ar vaikų globos institucijoje, įtrauktoje į savivaldybės vykdomosios institucijos patvirtintą sąrašą, galinčiųjų priimti likusį be tėvų globos vaiką bet kuriuo paros metu, bet ir pas giminaičius, asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais, vaiko brolį ir (arba) seserį globojančioje (rūpinančioje), įvaikinusioje šeimoje)

 2. CK 3.264. gavus teismo leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą bus atliekami veiksmai pradedami veiksmai dėl vaiko laikinosios globos nustatymo.

   

  Vaikas gali būti grąžinamas jo tėvams, kai:

 3. Mobiliajai komandai atlikus intensyvų darbą su šeima paaiškėja, kad tėvai pakeitė savo netinkamą elgesį su vaiku ir dėl to negresia pavojus jo saugumui, sveikatai ar gyvybei, nelieka socialinės rizikos veiksnių.

 4. Tėvai stengiasi keisti arba pakeitė savo netinkamą elgesį su vaiku ir dėl to negresia pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, tačiau išlieka socialinės rizikos veiksniai, taikoma atvejo vadyba dėl pirmojo grėsmės vaikui lygio ir sprendžiamas klausimas dėl vaiko grąžinimo tėvams.

   

! Vaikas gali būti paimtas iš jam nesaugios aplinkos 4 atvejais, kai jam nenustatytas antrasis grėsmės vaikui lygis:

 1. Grėsmės vaikui lygio vertinimo metu kilo realus pavojus vaiko ir Tarnybos specialisto sveikatai ir (ar) gyvybei

 2. Vaikas paliktas be priežiūros arba paliektas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinasi, ir dėl to kyla grėsmė vaiko sveikatai ar net gyvybei

 3. Atstovai (arba turimas vienintelis iš atstovų) yra dingę ir jų ieškoma (kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais)

 4. Atstovas (arba turimas vienintelis iš atstovų) laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų atstovų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių

Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos (nenustačius antrojo grėsmės vaikui lygio!) vaikas nėra paimamas iš jo tėvų ar globėjų / rūpintojų ir nėra inicijuojamas atvejo vadybą, mobiliosios komandos pagalba ar kreipiamasi į teismą. Tačiau, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai, prieš perduodami vaiką jo tėvams ar globėjams / rūpintojams, per 2 d. d., nuo vaiko paėmimo iš nesaugios aplinkos, vertins grėsmės vaikui lygį.

Rizikos veiksniai

 

Vertindami grėsmės vaikui lygį specialistai atsižvelgs į rizikos veiksnius, susijusius su:

 • vaiko funkcionavimu;

 • vaiko tėvais (globėjais / rūpintojais);

 • tėvystės įgūdžiais ir bendravimu (santykiu) su vaiku;

 • socialine aplinka.

Specialistai, reaguodami į pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimo pranešimą, atsižvelgs į esamą situaciją, pavyzdžiui, ar, vertinimo metu, bent vienas iš vaiko atstovų / suaugusiųjų gali fiziškai pasirūpinti vaiku ir jo saugumu (pavyzdžiui, kai vienas iš arba abu vaiko tėvai (globėjai / rūpintojai) apsvaigęs (-ę) nuo psichoaktyvių medžiagų, tokių kaip alkoholis ar narkotikai). Taigi, svarbu, jog jei suaugę vartoja, pavyzdžiui, alkoholį, kai šalia yra nepilnamečių, turi būti nevartojančiųjų, kurie fiziškai jais galėtų pasirūpinti.

 

Primintina

Vaiko atstovai pagal įstatymą turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

 

Pagalba

Nustačius pirmąjį arba antrąjį grėsmės vaikui lygį, inicijuojamas atvejo vadybos procesas ir pagalbos vaikui bei jo atstovams pagal įstatymą teikimas. Pagalba vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą gali būti teikiama ir nenustačius grėsmės vaikui lygio ir nesant vaiko teisių pažeidimų.

Pagalbos vaikams linija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje ir toliau veiks Pagalbos vaikams linija (darbo laikas d. d. I-V 11:00-19:00, tel. Nr. 116 111), kuri, bendradarbiaudama su VšĮ „Vaikų linija“ priima vaikų skambučius ir, jiems sutikus, inicijuoja arčiausia vaiko esančios pagalbos teikimą. Taip pat šiuo numeriu gali kreiptis ir suaugusieji, turintys informacijos apie skriaudžiamą vaiką. Daugiau informacijos www.pagalbavaikams.lt

X