Direktorius

Metų veiklos uždaviniai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pagrindiniai 2017 metų veiklos uždaviniai (užduotys) 

1. Koordinuoti planinių vizitų į vaikų globos įstaigas, šeimynas, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrius, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo projektus vykdančias įstaigas ir jų ataskaitų parengimą, teikti siūlymus pagal kompetenciją.

2. Užtikrinti metodinį konsultavimą miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių aktualiais ir probleminiais veiklos klausimais.

3. Organizuoti vaiko teisių apsaugos specialistų (miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių, GIMK atestuotų socialinių darbuotojų, vaikų globos namų) mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

4. Organizuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. veiklos planą pagal jos struktūrinių padalinių pateiktus metinius planus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės auditų ataskaitų, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos pažymų ir kitas aktualias rekomendacijas.

5. Užtikrinti projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001) įgyvendinimą.

X