Socialinė rizika

Socialinės rizikos šeima

Socialinės rizikos šeima yra šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų: 

• piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis;
• yra priklausomas nuo azartinių lošimų;
• dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų;
• naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą;
• gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui;
• socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Kada šeima įrašoma į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą?

Vaiko teisių apsaugos skyriaus (tarnybos) specialistai, gavę rašytinę ar žodinę informaciją, kad:
• šeimoje nesirūpinama vaikais;
• tėvai dažnai girtauja, dėl ko nukenčia vaikai, būdami be suaugusiųjų priežiūros;
• valstybės paramą tėvai naudoja ne šeimos ir vaikų interesais,
• tėvai nesirūpina vaikų mokymu, auklėjimu, vaikų poreikiais, nepasiima iš švietimo ir ugdymo įstaigų arba neišleidžia į jas;
• tėvai nesirūpina vaikų sveikata, nevykdo gydytojų nurodymų, nelanko ligoninėse (sanatorijose) ar neatsiima iš jų vaikų;
• šeimoje smurtaujama prieš vaikus;
• tėvams taikytos administracinio poveikio priemonės už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams ar kitus teisės pažeidimus, susijusius su vaiko teisių apsauga;
• tėvams taikytos administracinės, civilinės arba baudžiamosios priemonės, tėvams laikinai ar neterminuotai apribotą tėvų valdžia vaikų atžvilgiu;
• rastas be tėvų priežiūros paliktas vaikas;
• kai priimtas sprendimas socialinės rizikos vaikui ar likusiam be tėvų globos vaikui skirti trumpalaikę socialinę globą,
renka ir įvertina visą informaciją apie šeimą. Jeigu nustatomi vaiko teisių ir interesų pažeidimai šeimoje, teikiamas direktoriui įsakymo dėl šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą projektas. Apie tai, kad šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, skyrius raštu informuoja pačią šeimą ir raštu kreipiasi į savivaldybės administracijos padalinį, atsakingą už socialinių paslaugų planavimą, paslaugų organizavimo administravimą ir bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę dėl paslaugų poreikio šeimai ir vaikui nustatymo ir organizavimo. Taip pat Vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba) gali imtis kitų teisės aktuose numatytų priemonių socialinės rizikos šeimose gyvenančių vaikų teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti.

Kas dirba su socialinės rizikos šeimomis? Kokia pagalba teikiama tokioms šeimoms ir jose augantiems vaikams?

• Savivaldybės administracijos padalinys (paprastai tai būna savivaldybių įstaigų socialinių paslaugų centrai, socialinės paramos skyriai, paramos šeimai tarnybos ar paramos šeimai įstaigos) nustato, kokių socialinių paslaugų ir pagalbos reikia šeimai, jas organizuoja ir teikia.
• Su socialinės rizikos šeimomis dirba socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis. Taip pat pagalbą ir paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikia nevyriausybinės organizacijos, krizių centrai, šeimos centrai, vaikų dienos centrai ir  kitos su vaiko teisių apsauga susijusios organizacijos bei įstaigos.
• Socialiniai darbuotojai šeimas ne tik informuoja ir konsultuoja socialinės paramos klausimais, bet ir teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Kartu teikiama socialinė bei psichologinė pagalba, sprendžiant iškilusias šeimų problemas.
Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis periodiškai vertina teigiamus pokyčius šeimoje ir sprendžia, ar būtina keisti arba teikti papildomų paslaugų šeimai. Taip pat kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriumi (tarnyba) sprendžiama, ar šeimai toliau tęsti paslaugų teikimą, su ja dirbti, ar šeimą, kuri išsprendė visas problemas, jau galima išbraukti iš socialinės rizikos šeimų apskaitos, ar šeimai būtina taikyti kitas poveikio priemones.

Kada socialinės rizikos šeima išbraukiama iš socialinės rizikos šeimų apskaitos?

Šeima išbraukiama iš apskaitos, išanalizavus ir įvertinus gautus raštiškus pranešimus apie teigiamus pokyčius šeimoje, taip pat pagal papildomai surinktą informaciją ar apsilankymo šeimoje metu užfiksuotus faktus šiais atvejais:
• kai su šeima dirbantis socialinis darbuotojas per vienerius metus nuo jos įrašymo į apskaitą Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai) nepranešė apie vaiko teisių pažeidimus šeimoje arba jų nenustatė minėto skyriaus (tarnybos) darbuotojai;
• kai yra gautas raštiškas ir motyvuotas socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, pasiūlymas dėl šeimos išbraukimo iš apskaitos, nes išnyko įrašymo į apskaitą priežastys;
• kai šeima pakeičia gyvenamąją vietą ir išvyksta nuolat gyventi į kitą savivaldybę. Tuo atveju Vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba) informuoja savivaldybės, į kurią šeima išvyksta nuolat gyventi, Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) ir persiunčia jam šeimos byloje sukauptą medžiagą;
• kai vaikai tampa pilnamečiai, sukuria šeimą arba emancipuojami;
• kai miršta vaiko tėvai ir vaikui nustatoma globa;
• kai tėvams neterminuotai apribojama tėvų valdžia ir šeimoje nelieka daugiau nepilnamečių vaikų;
• kai vaikas yra teismo sprendimu atskiriamas nuo tėvų dėl jų ligos ir nėra galimybės ateityje vaiką sugrąžinti į šeimą.
Apie šeimos išbraukimą iš apskaitos Vaiko teisių apsaugos skyrius (tarnyba) raštu informuoja savivaldybės Socialinės paramos skyrių, seniūnijos socialinį darbuotoją, šeimą, šeimos ir vaiko socialinių paslaugų poreikį nustatantį socialinį darbuotoją.

STATISTIKA

X