Tarptautinė apsauga

Laikinas vaiko išvykimas

Tikslaus apibrėžimo, kas yra laikinas vaiko išvykimas, nėra, todėl kiekvienu atveju yra vertinamos faktinės aplinkybės, atkreipiant dėmesį į: 

- išvykimo trukmę. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas nustato, kad Lietuvos Respublikos gyventojas privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje, jei jis išvyksta iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui.
- išvykimo tikslą. Jei vaikas vyksta į turistinę kelionę, lanko giminaičius atostogų metu ar vyksta gydytis, tačiau neketina toje šalyje įsikurti, laikoma, kad išvykimas yra laikinas. O tuo atveju, kai vaikas išregistruojamas iš mokyklos (ir pan.) su tikslu įsikurti svetur (nors ir vieneriems metams), išvykimas negali būti laikomas laikinu.

Kokia tvarka yra vykstant į Šengeno erdvės šalis?

Lietuvai prisijungus prie Šengeno erdvės ir panaikinus vidaus sienas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 724 buvo pakeista Vaiko laikinojo išvykimo į užsienio valstybes tvarka. Ji nustato, kad su tėvais ar vieniems laikinai išvykstantiems vaikams nebereikia raštiško vieno iš tėvų sutikimo, kai vykstama į Šengeno erdvei priklausančias šalis

Kokios šalys priklauso Šengeno erdvei?

Šiuo metu Šengeno erdvei priklauso 26 valstybės: 

- 22 ES narės: Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Malta, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija. Atkreipiame dėmesį, kad Airija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija, Rumunija ir Kipras Šengeno erdvei nepriklauso.
- 3 ne ES valstybės: Islandija, Norvegija ir Šveicarija. Šveicarija 2008 m. gruodžio 12 d. panaikino Šengeno erdvės vidaus sausumos sienų kontrolę, o nuo 2009 m. kovo 29 d. – Šengeno erdvės oro sienų kontrolę.

Kokio leidimo reikia ir kada vaikui laikinai išvykstant į valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei?

- Jei vaikas vyksta su vienu iš tėvų, kito rašytinis sutikimas nebūtinas. Tuo atveju, kai vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.

- Jei vaikas nėra lydimas tėvų ar globėjų, vaikui reikia turėti vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytinį sutikimą, kad vaikas išvyktų vienas arba su jį lydinčiu asmeniu. Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Jei Šengeno erdvės išorinė siena yra kertama kitoje valstybėje (ne Lietuvoje), vieno iš tėvų arba globėjo raštiškas sutikimas pateikiamas tik tos valstybės sienos apsaugos pareigūnui pareikalavus. Vaikui vykstant su lydinčiu asmeniu, vieno iš tėvų ar globėjo rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens duomenys.

Kokia yra tvarka, kai vaikas vyksta su grupe į ekskursijas, turistines keliones ar kitas organizuotas keliones į ne Šengeno erdvės šalis?

Vaikų grupėms išvykstant į ekskursijas, turistines keliones ar kitas organizuotas keliones (su sporto, mokslo, meno ir kitais kolektyvais), būtinas kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas, kuriame turi būti nurodytas tikslus išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų vardinis sąrašas, bei šio rašto kopija. Pažymėtina, kad vaiko duomenys į sąrašą gali būti įtraukiami tik gavus bent vieno iš tėvų arba globėjo rašytinį sutikimą (sutikimus kelionės metu turi saugoti kelionės organizatorius).

Jei į Šengeno erdvei nepriklausančias šalis išvyksta vaikas, kuriam nustatyta globa (rūpyba)?

Globėjas, likus ne mažiau nei 3 dienoms iki numatomo globojamo vaiko išvykimo į užsienio valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, privalo raštu informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) apie numatomą laikiną vaiko išvykimą į užsienio valstybę, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vykstama.

X