Tarptautinė apsauga

Likęs užsienyje vaikas

Praktikoje dažniausiai pasitaikantys tokie atvejai yra susiję su situacijomis, kuomet tėvai ar kiti įstatyminiai atstovai atsisako rūpintis vaiku, yra sulaikomi, suserga sunkiomis ligomis, miršta ir pan.; taip pat tais atvejais, kai nepilnametis sulaikomas užsienio valstybėje padaręs nusikalstamą veiką, yra randamas užsienio valstybėje asmens paiešką vykdančių policijos pareigūnų ir pan.

Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai užsienyje randamas nepilnametis, kuris Lietuvoje turi įstatyminius atstovus, gebančius juo tinkamai pasirūpinti, tokio nepilnamečio parvežimu į Lietuvą privalo pasirūpinti patys nepilnamečio įstatyminiai atstovai. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (toliau – Tarnyba) tokiais atvejais tarpininkauja, renkant ir keičiantis informacija bei bendradarbiaujant su užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis ar Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis.

Užsienio valstybėje likęs be tėvų globos vaikas – užsienio valstybėje be tėvų globos likęs vaikas, kuris turi Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą arba kurio tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų – Lietuvos Respublikos piliečiai, ir kuriam Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba) (Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių 2 punktas) (toliau – Parvežimo taisyklės). 

Vadovaujantis 2004 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1655 patvirtintomis Parvežimo taisyklėmis, Tarnyba įgaliota vykdyti užsienio valstybėse be tėvų globos likusių vaikų, turinčių Lietuvos Respublikos pilietybę arba kurių tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, parvežimo į Lietuvą funkciją.
 

VEIKSMAI: 

• Užsienio valstybės kompetentinga tarnyba arba Lietuvos diplomatinė atstovybė, gavusi informaciją apie užsienio valstybėje be tėvų globos likusį vaiką, nedelsdama informuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir (arba) Tarnybą.
• Toliau vaiko parvežimo klausimas sprendžiamas glaudžiai bendradarbiaujant užsienio valstybės socialinei tarnybai, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei, Tarnybai ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams (tarnyboms).
• Sprendimą dėl užsienio valstybėje likusio be tėvų globos vaiko parvežimo į Lietuvos Respubliką priima Komisija užsienio valstybėje likusio be tėvų globos vaiko parvežimo į Lietuvos Respubliką klausimams spręsti (toliau – Komisija).
• Priimdama sprendimą, Komisija kiekvienu atveju turi atsižvelgti į vaiko interesus, jo nuomonę bei užsienio valstybės kompetentingų institucijų pateiktą informaciją (atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai nepilnametis be tėvų globos lieka toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta, sprendimus dėl vaiko grąžinimo ir tolesnės globos, vadovaujantis ES teisės aktais, yra kompetentingos priimti tos valstybės atsakingos institucijos. Tarnyba tokiais atvejais surenka duomenis apie vaiką, jo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės institucijų nuomonę vaiko grąžinimo į Lietuvą klausimu ir pateikia šią informaciją Komisijai).
• Komisijai priėmus sprendimą dėl vaiko parvežimo, konsulinis pareigūnas padeda kompetentingoms institucijoms organizuoti buvimo valstybėje likusių be globos vaikų parvežimą į Lietuvą.
• Vadovaujantis Taisyklių 12 punktu, užsienio valstybėje likusio be tėvų globos vaiko parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Tarnybai skirtų lėšų.

SVARBU: užsienio valstybėje likusio be tėvų globos vaiko parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos gali būti padengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Tarnybai skirtų lėšų tik tuo atveju, kai reikia parvežti užsienio valstybėje likusį be tėvų globos vaiką, atitinkantį Parvežimo taisyklių 2 punkto apibrėžimą.

X