Tarptautinė apsauga

Tarptautinė globa

Tarptautinė globa – procedūra, kuomet be tėvų ar kitų įstatyminių atstovų likusio vaiko globėju skiriamas kitoje valstybėje gyvenantis asmuo.

Taikomas teisės aktas: 
2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1347/2000.


Procedūra 
Vaiko gyvenamosios vietos valstybės teismas gali svarstyti vaiko įkurdinimą kitoje valstybėje narėje, tačiau prieš tai jis turi konsultuotis su pastarosios valstybės atsakingomis institucijomis, t. y. globos nustatymas ir perdavimas sujungiami į vieną procesą. Dėl vaiko įkurdinimo kitoje valstybėje sprendžia teismas, nustatydamas vaikui globą (rūpybą).

Valstybės (ne Europos Sąjungos narės), su kuriomis Lietuvos Respublika yra pasirašiusi dvišalę sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose

Lietuvos Respublika yra pasirašiusi dvišales sutartis dėl teisinės pagalbos su šiomis valstybėmis: Kazachstano Respublika, Armėnijos Respublika, Azerbaidžiano Respublika, Baltarusijos Respublika, Moldovos Respublika, Rusijos Federacija, Ukrainos Respublika, Uzbekistano Respublika. Visų minėtų sutarčių nuostatose yra įtvirtintos globos (rūpybos) nustatymo (taikytina teisė, teismų kompetencija ir pan.) bei perdavimo procedūros. 

Žemiau pateikiame išsamesnę informaciją apie globos (rūpybos) nustatymo ir perdavimo procedūras tose valstybėse, su kuriomis Lietuva turi daugiausia susijusių bylų: 

Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“

Taikytina teisė:

Globos ir rūpybos nustatymas ir panaikinimas: pagal įstatymus Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis yra asmuo, kurio atžvilgiu nustatoma ar panaikinama globa arba rūpyba, nepriklausomai nuo piliečio (vaiko) gyvenamosios vietos. Bylose dėl Susitariančiųjų Šalių piliečių globos ir rūpybos yra kompetentinga įstaiga Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis yra globotinas ar rūpintinas asmuo, jeigu ši Sutartis nenumato kitaip (35 str. 1 d.).

Teisiniai santykiai tarp globėjo ir globotinio: juos reguliuoja Susitariančiosios Šalies, kurios įstaiga paskyrė globėją ar rūpintoją, įstatymai (35 str. 2 d.).

Globa su tarptautiniu elementu:
Asmens, esančio vienos Susitariančiosios Šalies piliečiu, globėju ar rūpintoju gali būti paskirtas kitos Susitariančiosios Šalies pilietis, jeigu jis gyvena Šalies, kur bus vykdoma globa ar rūpyba, teritorijoje. Jeigu būtini globos arba rūpybos veiksmai vienos Susitariančiosios Šalies piliečio interesais, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta, buveinė arba turtas yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, šios Susitariančiosios Šalies įstaiga nedelsdama praneša apie tai kompetentingai kitos Šalies įstaigai. Neatidėliotinais atvejais kitos Susitariančiosios Šalies įstaiga gali, remdamasi galiojančiais įstatymais, pati atlikti reikalingus laikinus veiksmus. Apie tai ji turi nedelsdama pranešti globojamo asmens pilietybės valstybės globos ir rūpybos įstaigai. Atlikti veiksmai galioja, kol globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaiga nepriims kitokio sprendimo (37 str.). 

Globos perdavimas: globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaiga gali perduoti globą arba rūpybą kitos Susitariančiosios Šalies įstaigai, jeigu globotinis arba rūpintinis turi šios Susitariančiosios Šalies teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą, buveinę arba nekilnojamąjį turtą. Globos ar rūpybos perdavimas įsigalioja nuo tada, kai įstaiga, kuriai pateiktas prašymas, perims globą arba rūpybą ir apie tai praneš prašymą pateikusiai įstaigai. Įstaiga, perėmusi globą arba rūpybą, vykdo ją, vadovaudamasi savo valstybės įstatymais. Ši įstaiga neturi teisės priimti sprendimų dėl globotinio arba rūpintinio asmeninės teisinės padėties, bet gali duoti leidimą susituokti, kai to reikalauja Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis yra globotinis arba rūpintinis, įstatymai (38 str.).

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ 

Taikytina teisė: 

Globos ir rūpybos nustatymas ir panaikinimas
: kompetentinga globos ir rūpybos įstaiga Susitariančiosios Šalies, kurios piliečiu yra globotinas ar rūpintinas asmuo, jeigu ši Sutartis nenumato kitaip. Šiuo atveju taikytini šios Susitariančiosios Šalies įstatymai (35 str. 1 d.).
Teisiniai santykiai tarp globėjo ir globotinio: juos reguliuoja įstatymai Susitariančiosios Šalies, kurios globos ir rūpybos įstaiga paskyrė globėją ar rūpintoją (35 str. 2 d.).

Globa su tarptautiniu elementu: jeigu būtini globos arba rūpybos veiksmai globotinio arba rūpintinio interesais, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta, buveinė arba turtas yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, šios Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga nedelsdama privalo apie tai pranešti globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaigai. Neatidėliotinais atvejais Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga gali pati atlikti reikalingus veiksmus, tačiau apie tai ji turi nedelsdama pranešti globojamo asmens pilietybės valstybės globos ir rūpybos įstaigai. Atlikti veiksmai galioja, kol ši įstaiga nepriims kitokio sprendimo (36 str.).

Globos perdavimas: globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaiga gali perduoti globą arba rūpybą kitos Susitariančiosios Šalies atitinkamoms įstaigoms, jeigu globotinis arba rūpintinis turi šioje valstybėje gyvenamąją vietą, buveinę arba turtą. Globos ar rūpybos perdavimas galimas tik tada, kai įstaiga, kuriai pateiktas prašymas, sutiks perimti globą arba rūpybą ir apie tai praneš prašymą pateikusiai įstaigai. Įstaiga, perėmusi globą arba rūpybą, vykdo ją, vadovaudamasi savo valstybės įstatymais. Tačiau ši įstaiga neturi teisės priimti sprendimų dėl globotinio arba rūpintinio asmeninės teisinės padėties, bet gali duoti leidimą susituokti, kai to reikalauja Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis jis yra, įstatymai (37 str.). 

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos Respublikos sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ 

Taikytina teisė:
Globos ir rūpybos nustatymas ir panaikinimas: kompetentinga globos ir rūpybos įstaiga Susitariančiosios Šalies, kurios piliečiu yra globotinas ar rūpintinas asmuo, jeigu ši Sutartis nenumato kitaip. Šiuo atveju taikytini šios Susitariančiosios Šalies įstatymai (30 str. 1 d.).

Teisiniai santykiai tarp globėjo ir globotinio: juos reguliuoja įstatymai Susitariančiosios Šalies, kurios globos ir rūpybos įstaiga paskyrė globėją ar rūpintoją (30 str. 2 d.).

Globa su tarptautiniu elementu: Jeigu būtini globos arba rūpybos veiksmai globotinio arba rūpintinio interesais, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta, buveinė arba turtas yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, šios Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga nedelsdama privalo apie tai pranešti globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaigai.
Neatidėliotinais atvejais kitos Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga gali pati atlikti reikalingus veiksmus, tačiau apie tai ji turi nedelsdama pranešti globojamo asmens pilietybės valstybės globos ir rūpybos įstaigai. Atlikti veiksmai galioja, kol ši įstaiga nepriims kitokio sprendimo (30 str. 3 d.).

Globos perdavimas: globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaiga gali perduoti globą arba rūpybą kitos Susitariančiosios Šalies atitinkamoms įstaigoms, jeigu globotinis arba rūpintinis turi šioje valstybėje gyvenamąją vietą, buveinę arba turtą. Globos ar rūpybos perdavimas galimas tik tada, kai įstaiga, kuriai pateiktas prašymas, sutiks perimti globą arba rūpybą ir apie tai praneš prašymą pateikusiai įstaigai. Įstaiga, perėmusi globą arba rūpybą, vykdo ją, vadovaudamasi savo valstybės įstatymais. Tačiau ši įstaiga neturi teisės priimti sprendimų dėl globotinio arba rūpintinio asmeninės teisinės padėties, bet gali duoti leidimą susituokti, kai to reikalauja Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis jis yra, įstatymai (30 str. 5 d., 30 str. 6 d.).

Lietuvos Respublikos ir Azerbaidžano Respublikos sutartis „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ 

Taikytina teisė: 

Globos ir rūpybos nustatymas ir panaikinimas
: kompetentinga yra Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis yra globotinas ar rūpintinas asmuo, globos ir rūpybos įstaiga, jeigu šioje Sutartyje nenumatyta kitaip. Šiuo atveju taikomi tos Susitariančiosios Šalies įstatymai (33 str. 1 d.).
Teisiniai santykiai tarp globėjo ir globotinio: globėjo ir globotinio arba rūpintojo ir rūpintinio teisinius santykius nustato Susitariančiosios Šalies, kurios globos ir rūpybos įstaiga paskyrė globėją ar rūpintoją, įstatymai (33 str. 2 d.). 

Globa su tarptautiniu elementu: jeigu vienos Susitariančiosios Šalies piliečio, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta, buveinė arba turtas yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje, labui būtina imtis priemonių dėl globos ir rūpybos, tos Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga nedelsdama privalo apie tai pranešti kompetentingai globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaigai. Neatidėliotinais atvejais kitos Susitariančiosios Šalies globos ir rūpybos įstaiga, vadovaudamasi savo įstatymais, gali pati imtis būtinų laikinų priemonių. Tačiau apie tai ji turi nedelsdama pranešti kompetentingai globojamo asmens pilietybės valstybės globos ir rūpybos įstaigai. Šios priemonės galioja tol, kol globojamo asmens pilietybės valstybės įstaiga nepriima kitokio sprendimo (34 str.).
 
Globos perdavimas: globotino ar rūpintino asmens pilietybės valstybės įstaiga turi teisę perduoti globą ar rūpybą atitinkamoms kitos Susitariančiosios Šalies įstaigoms, jeigu globotinio ar rūpintinio gyvenamoji vieta, buveinė ar turtas yra toje valstybėje. Perdavimas galioja tik tuo atveju, jei įstaiga, kuriai pateiktas prašymas, sutinka perimti globą ar rūpybą ir apie tai informuoja prašymą pateikusią įstaigą. Įstaiga, priėmusi globą ar rūpybą vykdo ją vadovaudamasi savo valstybės įstatymais. Tačiau ji neturi teisės priimti sprendimų dėl globotinio ar rūpintinio asmeninio statuso, bet gali duoti leidimą sudaryti santuoką, kuris yra būtinas pagal Susitariančiosios Šalies, kurios pilietis yra šis asmuo, įstatymus (35 str.). 

SVARBU:

1) Pagal visas Lietuvos Respublikos ir valstybės (ne Europos Sąjungos narės) pasirašytas dvišales sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose globos ar rūpybos perdavimas galimas tik tada, kai įstaiga, kuriai pateiktas prašymas, sutiks perimti globą arba rūpybą ir apie tai praneš prašymą pateikusiai įstaigai. Įstaiga, perėmusi globą arba rūpybą, vykdo ją, vadovaudamasi savo valstybės įstatymais.

2) Pageidaujantis globoti asmuo turėtų kreiptis į savo gyvenamosios vietos valstybės vaiko teisių apsaugos institucijas, kad pastarosios galėtų susisiekti su vaiko pilietybės valstybės kompetentingomis institucijomis.

3) Globėjas (rūpintojas) kartu su globojamu (rūpinamu) vaiku ketindamas išvykti iš Lietuvos gyventi į vieną iš aukščiau minėtų užsienio valstybių, privalo:
a) kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių ir informuoti apie savo ketinimus bei nurodyti būsimą globotinio (rūpintinio) gyvenamosios vietos adresą užsienyje;
b) gavęs šią informaciją, asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius privalo inicijuoti globos (rūpybos) perdavimą kitos valstybės kompetentingų institucijų žiniai. Kreipiantis dėl globos perdavimo, reikalinga užpildyti teisinės pagalbos prašymą, adresuotą kompetentingai valstybės, į kurią norima perduoti globą (rūpybą), institucijai. Vadovaujantis aukščiau minėtų sutarčių nuostatomis teisinė pagalba (taip pat ir globos perdavimas) teikiama susižinant per centrines institucijas, kuriomis Lietuvoje yra paskirtos Teisingumo ministerija (civilinėms byloms) ir Generalinė prokuratūra (baudžiamosioms byloms).

X