Tarnybinės nuobaudos

2019 m.

Sausio 23 d., valstybės tarnautojui už vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Kovo 27 d., valstybės tarnautojui (budėtojui) be pateisinamos priežasties neatvykus į darbą ir neatlikus pareigybės aprašyme numatytos pareigos gavus pranešimą apie vaiko teisių pažeidimus, nedelsiant imtis būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus bei vaiko saugumą, paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas.

Gegužės 31 d., valstybės tarnautojui dėl laiku nedeklaruotų duomenų apie darbovietės pasikeitimą paskirta tarnybinė nuobauda  – pastaba.

Birželio 20 d., valstybės tarnautojas būdamas tarnybos (darbo) metu neblaivus padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, diskreditavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vardą ir autoritetą, paskirta tarnybinė nuobauda –  atleidimas iš pareigų. 

Liepos 4 d., valstybės tarnautojui dėl netinkamo pareigų atlikimo nagrinėjant pranešimą apie galimus vaiko teisių pažeidimus paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Rugsėjo 24 d. valstybės tarnautojui be pateisinamos priežasties dvi darbo dienas neatvykus į darbą ir neatlikus pareigybės aprašyme numatytų pareigų paskirta tarnybinė nuobauda –  papeikimas.

 

 

X