Veiklos sritys

Veiklos sritys

Nacionalinių vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimas

Konsultuoja tėvų asmeninių ir turtinių ginčų, susijusių su vaiku, klausimais.
Konsultuoja dėl vaikų, likusių be tėvų globos, ir sutuoktinio vaiko įvaikinimo.
Konsultuoja apie vaikų globą šeimoje.
Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus pagal kompetenciją.
Teikia pasiūlymus, išvadas ir teisės aktų projektus dėl atstovavimo vaiko teisėtiems interesams teismuose praktikos vienodinimo bei kitais klausimais.
Organizuoja specialistų, ruošiančių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimas, mokymą ir atestavimą.
Organizuoja nacionalinį įvaikinimą.
Koordinuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) darbą ir teikia joms metodinę paramą vaiko teisių apsaugos praktinio įgyvendinimo klausimais.
Renka statistinę informaciją apie vaikus ir ją sistemina, analizuoja bei apibendrina.
Organizuoja specialistų kvalifikacijos tobulinimą vaiko teisių apsaugos klausimais.

Tarptautinių vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimas

Nagrinėja konkrečias situacijas dėl užsienio valstybėse be tėvų globos likusių vaikų, užsienyje esančių vaikų, kurių asmens, turto apsaugos, globos, teisinių santykių su tėvais ir kiti klausimai susiję su Lietuvos Respublika dėl būtinybės jiems taikyti tam tikras apsaugos priemones.
Nagrinėja konkrečias situacijas dėl Lietuvos Respublikoje gyvenančių vaikų, kurių atžvilgiu reikalinga taikyti tarptautines apsaugos priemones.
Įgyvendina centrinės įstaigos funkcijas, esant neteisėtam vaikų išvežimui ar laikymui, kada pažeidžiamos globos teisės.
Organizuoja tarptautinį įvaikinimą.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių centrinės valdžios arba jų akredituotomis institucijomis vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo srityse.

X