Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Istorija ir vertybės

Istorija

Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1993 metų Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje ratifikavimo įstatymo 2 straipsniu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000-02-28 įsakymu Nr. 17 „Dėl Įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo”. 2000 m. rugpjūčio 1 d. Įvaikinimo tarnyba pradėjo savo realią veiklą.

2001 m. baigtas Įvaikinimo tarnybos formavimo procesas. Tarnyba vykdė jai suteiktas funkcijas.

2002–2004 m. Įvaikinimo tarnyba veikė kaip valstybės įvaikinimo institucija, kurios paskirtis – organizuoti nacionalinį ir tarpvalstybinį įvaikinimą, koordinuoti savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų darbą įvaikinimo srityje bei ginti įvaikinamų vaikų teises ir teisėtus interesus. Įvaikinimo tarnyba ne tik toliau tobulino įvaikinimo procesą, pagalbos būdus įvaikintiems vaikams ir įtėviams, bet ir siekė kuo plačiau šviesti visuomenę įvaikinimo tematika, pateikti, platinti daugiau bei išsamesnės informacijos apie įvaikinimo procesą, įvaikinusias šeimas, jų patirtį, įvaikinimo naudą bei teigiamus aspektus ir požiūrio į įvaikinimo paslaptį keitimo būtinybę.

2005 m., įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-02-17 nutarimu Nr. 184 patvirtintą Vaiko gerovės valstybės politikos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų planą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-20 nutarimu Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeistas Įvaikinimo tarnybos pavadinimas ir patvirtinti nauji Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos nuostatai. Tarnyba tapo centrinė vaiko teisių apsaugos institucija, užtikrinanti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą vaiko gerovės srityje.

Nuo 2005 m. iki dabar Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, bendradarbiaudama su minėtomis institucijomis, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių centrinėmis valdžios ar jų akredituotomis institucijomis vaiko teisių apsaugos srityje, įgyvendina nacionalines ir tarptautines vaiko teisių apsaugos priemones, informuoja visuomenę apie savo veiklą, globos ir įvaikinimo procedūras.

Siekant sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja, mažųjų interesus labiau apsaugosianti vaiko teisių apsaugos sistema. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie dirba pagal vienodus standartus – vienijančias vertybes ir tikslus, formuojama tokia pati teisės taikymo praktika, vykdomi vieningi, aiškūs ir konkretūs veiksmai atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje. 

 

 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra

Nepriklausoma nacionalinė vaiko teisių apsaugą įgyvendinanti institucija, kuri veikia pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-20 nutarimu Nr. 1114 ir kitus teisės aktus.

 
Vizija 
 
Profesionali komanda, užtikrinanti vienodą ir aiškią vaiko teisių apsaugą, garantuojamą kiekvienam vaikui.
 
Misija
 
Saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus.
 
Tikslai
 

Suburti nepriklausomą, nešališką, profesionalią komandą.

Užtikrinti vienodą  teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką.

Reaguoti į kiekvieną pranešimą  apie vaiko teisių pažeidimą – nulinė tolerancija vaiko teisių pažeidimui.

Sukurti vienodą, atpažįstamą, draugišką vaikui Tarnybos aplinką.

Ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams.


Vertybės
 

Vaiko balsas 

Bendradarbiavimas

Darbuotojų profesionalumas

Veiklos skaidrumas

 

Atsakomybė

Tarnyba veikia pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-20 nutarimu Nr. 1114 ir kitus teisės aktus.

Kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos Tarnyba pateikia metinę veiklos ir finansinę ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir paskelbia ją viešai.

Valdymas

Tarnybai vadovauja direktorė Ilma Skuodienė.

Darbuotojai

Tarnyba nuo 2018 m. spalio 1 dienos yra 644 etatai 60-yje Lietuvos savivaldybių. Vaiko teisių apsaugos specialistai užtikrina vaiko teisių apsaugą visose Lietuvos savivaldybėse. Vaiko teisių gynėjas - visų pirma tai girdintis vaiką, atsakingas, profesionalus, patikimas, gerbiamas Tarnybos darbuotojas. Šalyje veikia 12 Tarnybos teritorinių skyrių, kurie nepertraukiamai visą parą, taip pat švenčių ir poilsio dienomis, užtikrina savalaikį reagavimą į galimus vaiko teisių pažeidimus ir  greitą sprendimų priėmimą, vadovaudamiesi aiškiais ir pagrįstais vaiko paėmimo iš šeimos grėsmės vaikui lygio vertinimo kriterijais, patvirtintais teismo  leidimo išdavimu bei pagalbos suteikimą kiekvienam vaikui taikant atvejo vadybos metodiką.

Tarnybai suteikta teisė atlikti administracinių nusižengimų teiseną dėl administracinių nusižengimų, susijusių su vaiko teisių pažeidimais.

 

X