Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Mažoji bendrija „Novus Nexus“

Kontaktiniai duomenys:

 www.novusnexus.lt

Tel. +370 608 49 799

El. p.: info@novusnexus.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą bei jos vykdomas funkcijas reglamentuojančiais teisės aktais.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarko duomenų subjekto (asmens, kurio duomenys tvarkomi) asmens duomenis esant šioms asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygoms

 • duomenų subjekto sutikimu;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas;
 • pareiga tvarkyti atitinkamus asmens duomenis Tarnybai nustatyta teisės aktuose;
 • vykdant užduotis viešojo intereso labui ir Tarnybai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 
 • kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Tarnybos arba trečiosios šalies teisėtų interesų.

Tarnyba tvarko duomenų subjekto specialių kategorijų asmens duomenis esant šioms specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygoms: 

 • duomenų subjektui aiškiai sutikus, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad Tarnyba arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
 • tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais.

Pagrindinės asmens duomenų tvarkymo taisyklės Tarnyboje nustatytos Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. BV-105 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Asmens duomenų tvarkymas teikiant įvaikinimo ir globos skambučių linijos konsultavimo ir informavimo paslaugas

 

BENDRŲ DUOMENŲ VALDYTOJŲ SUSITARIMO ESMINĖS SĄLYGOS

ĮVAIKINIMO IR GLOBOS SKAMBUČIŲ LINIJOS INFORMAVIMO BEI KONSULTAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO METU GAUTŲ DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • - Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • - Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 • - Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.
 • - Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis.
 • - Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje.
 • - Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje.
 • - Teisę į duomenų perkeliamumą.
 • - Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
 • - Pateikti skundą priežiūros institucijai,
 • - Teisę į žalos atlyginimą dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarka yra nustatyta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. BV-103 „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo priedas (Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt), taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 

Duomenų subjektas, dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyręs materialinę ar nematerialinę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo jis gali kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

X