Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Subjektas, atsakingas už privačių interesų deklaravimą

Subjektas, atsakingas už privačių interesų deklaravimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 1 dalies 2 dalimi ir atsižvelgiant į Rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo, patvirtintą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 „Dėl Rekomendacijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ (toliau – Rekomendacija) ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. BV-301 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 28 punktu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už Įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę atsakinga Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus patarėja Inga Liekienė. Ji vadinama Atitikties pareigūne ir atlieka Rekomendacijoje ir Apraše nurodytas Įstatymo kontrolės subjekto pareigas ir funkcijas.

X