Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Rekomendacijos

Rekomendacijos

Rekomendacijos dėl vaiko teisės į bylų išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką užtikrinimo 

2019-05-31

Įsakymas dėl rekomendacijų "Dėl vaiko teisės į bylų išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką užtikrinimo" patvirtinimo

2019-05-31

Dėl Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo, asmeniui, siekiančiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju, vertinimo

2018-07-30

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatų taikymo

2018-04-03

Dėl informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos (Forma)
2018-03-29 

Įrodymų ir papildomų duomenų rinkimas sprendžiant tarptautinius vaiko globos klausimus

2017-12-29

Dėl tėvų asmeninių ir turtinių ginčų sprendimo klausimų

2017-12-29

Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

2017-12-22

Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų pateikimo

2017-12-22

Rekomendacijos dėl būsimų vaiko globėjų (rūpintojų) veiksmų ieškant globojamo (rūpinamo) vaiko

2017-12-18

Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos sprendžiant tarptautinius vaiko globos klausimus apžvalga

2017-11-30

Dėl ugdymo įstaigų pranešimų apie smurto atvejus savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriams (šiuo metu atnaujinama)
2017-10-19 

Dėl nepilnamečių suicidinio elgesio ženklų atpažinimo ir specialistų veiksmų (šiuo metu atnaujinama)
2017-09-26

Dėl neteisėtai iš užsienio valstybės į Lietuvą išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
2017-02-21

Dėl mokinių atostogų 
2017-01-26

2016 m.


Dėl laikinojo globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų
2016-12-30

Dėl informacijos pateikimo apie centrinių institucijų vaidmenį tarptautinio išlaikymo išieškojimo atvejais
2016-12-30

Informacijos apie Norvegijos Karalystės teisinį reguliavimą vaiko teisių apsaugos sityje apibendrinimas
2016-12-30

Dėl miestų (rajonų) savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių veiksmų savarankiškumo ginant vaiko teises ir geriausius interesus (šiuo metu atnaujinama)
2016-12-21

Dėl sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo asmeniui, siekiančiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), vertinimo
2016-11-21

Dėl asmenų, pageidaujančių globoti Jungtinėje Karalystėje iš šeimų paimtus vaikus, vertinimo pateikimo formos
2016-09-23

Ką reikėtų žinoti apie pagalbą vaikui teisminiame procese?
Informacija apie vaiko paruošimą apklausai teisme ir teismo psichologų darbą. 

Dėl vaiko globos užtikrinimo Lietuvai perėmus jurisdikciją
2016-08-19

Metodinės rekomendacijos savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams ir socialiniams darbuotojams, dirbantiems su nepilnamečių tėvais, kuriems diagnozuotas (ar įtariamas) psichikos sutrikimas (-ai) (šiuo metu atnaujinama)
2016-06-30

Dėl miestų (rajonų) savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių procesinės padėties ir funkcijų baudžiamajame procese (šiuo metu atnaujinama)
2016-05-27

Dėl nuotolinio mokymosi (šiuo metu informacija atnaujinama) 
2016-03-29

Rekomendacijos dėl artimųjų giminaičių galimybės tapti vaiko globėjais (rūpintojais) įvertinimo
2016-02-05

2015 m. 

Dėl vaiko teisių apsaugos skyrių veiksmų nepiniginio pobūdžio teismų sprendimų priverstinio vykdymo proceso metu
2015-12-31

Rekomendacijos dėl paveldėjimo teisės įgyvendinimo nuostatų taikymo, kai vaiko atstovai pagal įstatymą nesiima reikiamų veiksmų priimant palikimą nepilnamečių vaikų atžvilgiu
2015-12-31

Aplinkraštis dėl užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo ir vykdymo tvarkos
2015-08-26

Rekomendacijos dėl laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu vaikams nustatymo
2015-04-16

2014 m. 

Rekomendacijos vaikų globos institucijoms dėl nukentėjusio vaiko teisių ir geriausių interesų užtikrinimo bei pagalbos organizavimo įvykus ypatingam atvejui (šiuo metu atnaujinama)
2014-12-31

Dėl socialinės rizikos šeimų, išvykusių gyveti į užsienio valstybę, išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos 
2014-11-24

Rekomendacijos dėl prevencijos ir reagavimo į globotinių (rūpintinių) savižudiškus ketinimus (šiuo metu atnaujinama)
2014-08-12

Dėl patikslinto Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą klausimyno
2014-10-20

Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimo klausimynas (Word)

Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą klausimynas (PDF) 

Prevencinių, apsaugos priemonių ir paslaugų teikimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas prekybos vaikais atvejais
Informacija skiriama savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams, socialiniams darbuotojams, darbui su socialinės rizikos šeimomis, vaikų globos namų darbuotojams, siekiant padėti laiku atpažinti galimus prekybos vaikais atvejus, laiku nustatyti galimas nusikalstamų veikų aukas bei organizuoti ir teikti pagalbą vaikams, prekybos žmonėmis aukoms, ir jų tėvams ar globėjams (rūpintojams).

Tarptautiniai apsaugos standartai kovoje prieš prekybą vaikais bei svarbiausi tarptautiniai dokumentai (1 priedas)

Kompetentingos institucijos (2 priedas)

Nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis identifikavimo kortelė (3 priedas)

Nevyriausybinių organizacijų prekybos žmonėmis aukos identifikavimo kriterijai (4 priedas)

 2013 m.

Dėl tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą kausimyno ir jo pildymo instrukcijų bei gairių
2013-12-09

Klausimynas dėl tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą

Dėl vaiko įkurdinimo
2013-11-13

Dėl kreipimosi dėl tėvų valdžios apribojimo
2013-08-19

Dėl išvados pateikimo, kai viena ginčo šalis gyvena užsienio valstybėje
2013-01-22

2012 m.

Dėl išlaikymo įsiskolinimo įvaikintam vaikui
2012-09-21

Dėl biomedicininių tyrimų su nepilnamečiais
2012-08-22

Rekomendacijos dėl vaiko teisių apsaugos skyrių teismui teikiamų išvadų
2012-06-18

Dėl administracinių paslaugų
2012-05-31

Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis 
2012-05-21

Dėl administracinių nuobaudų vykdymo
2012-05-16

Dėl miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių pareigų, teismui sprendžiant klausimą dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo
2012-05-04

Dėl duomenų apie vaiką ir šeimą viešinimo žiniasklaidoje
2012-03-02

2011 m.

Dėl globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų sveikatos pažymų
2011-12-22

Dėl administracinio nurodymo surašymo (2011-10-13 rašto Nr. S-4434 papildymas)
2011-10-17

Dėl administracinio nurodymo surašymo
2011-10-13

Dėl vaiko svečiavimosi
2011-06-08

Dėl šeimynos sutikimo įvaikinti vaiką
2011-06-06

Dėl tėvų teisių ir pareigų perleidimo tretiesiems asmenims
2011-05-30

Dėl sprendimų dėl vaikų perdavimo vykdymo
2011-05-19

Dėl vaiko globos (rūpybos)
2011-02-02

2010 m.

Dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams teiktų raštų
2010-10-25

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikui, likusiam be įstatyminio atstovo
2010-10-08

Rekomendacijos dėl įsakymų dėl šeimos įtraukimo į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą projektų rengimo
2010-09-17

Dėl tarpininkavimo dokumentų išdavimo
2010-07-09

2009 m.

Dėl tėvų valdžios, nuolatinės vaiko globos ir duomenų apie socialinės rizikos šeimas teikimo
2009-05-19

ĮVAIKINIMAS

Dėl įvaikinimo duomenų atskleidimo
2017-09-26

Dėl vaiko laikinos globos įvaikintojų šeimoje nustatymo
2017-03-23

Dėl galimų įvaikinti ar globoti (rūpintis) vaikų sąrašo
2016-08-18

Dėl brolių ir (ar) seserų išskyrimo
2016-07-11

Vaikų išvykimas į užsienį
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl pasienio teisinio režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Vyriausybės nutarimas, Valstybės žinios, 2008-01-26, Nr. 11-383. Įsigaliojo nuo 2008-01-27.

Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo
Vyriausybės nutarimas, Valstybės žinios, 2007-06-14, Nr. 66-2559. Įsigaliojo nuo 2007-06-15.

Dėl vaikų vykimo į užsienį 
Informacija apie Šengeno erdvę, valstybes, į kurias Lietuvos Respublikos piliečiai gali vykti be vizų, asmens tapatybės kortelės pripažinimą užsienyje
 
Tarptautinių dokumentų taikymas, rekomendacijos
 
Prof. Vytauto Nekrošiaus pranešimas

Hagos konvencija dėl vaikų grobimų  
2006-10-12
Gautus prašymus dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo, taip pat dėl bendravimo teisių pažeidimo, kai yra tarpvalstybinis elementas, prašome nedelsiant persiųsti mūsų tarnybai, kad galėtume, vadovaudamiesi minėtais tarptautiniais dokumentais, imtis reikiamų veiksmų.

Tėvų valdžios ribojimas ir tarptautinių dokumentų taikymas  
2006-10-11
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštas

Dėl tarptautinės globos 
2006-09-19 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, teikdama metodinę paramą savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms, pastebėjo, kad susiduriama su daug problemų, kai nuolatinė ar laikinoji globa įgauna tarptautinį elementą.

Šeimos bylos
 

Kita informacija

Prevencinės priemonės „Teistų asmenų priežiūra 2010“ ataskaita

Dėl antstolių kontorų paklausimų  
2007-09-26

Dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) darbuotojų darbo priskyrimo pavojingiems darbams 
2007
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, susijusį su minėtu klausimu, galite rasti šios svetainės skyriuje „Teisės aktai“ – „Nutarimai“.

Gydymo ir reabilitacijos galimybės asmenims, sergantiems priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų  
2007
Informacija pateikta Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Dėl papildomos informacijos, iškilusių klausimų prašome kreiptis į minėtą departamentą adresu Šv. Stepono g. 27, 03210 Vilnius, tel. nr. (8 5) 2668060, el. p. nkd@nkd.lt.

Duomenų apie vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojus, jų veiklos vertinimą, kaitą, darbo stažą, tarnybų patalpas lentelės 

Specialistų viršvalandinio ir naktinio darbo apmokėjimas  
2006-07-18

Savanoriška vaikų globa 
2006-05-23
X