Apie tarnybą

Vykdomas institucinės globos pertvarkos projektas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2015 m. lapkričio mėnesio įgyvendina projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Šio projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimui ir įgyvendinimui Lietuvoje. Projektas yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. pradėtos institucinės globos pertvarkos pirmojo etapo dalis.

Institucinės globos pertvarkos tikslas – siekti, kad būtų užtikrinta darni aplinka ir sąlygos kiekvienam vaikui (ir vaikui, turinčiam proto ir (ar) psichikos negalią) augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje, gauti bendruomenės pagalbą. Taip pat sudaryti sąlygas proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims (vaikams ir suaugusiesiems), jų šeimoms gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas. Be to, skatinti visuomenės vertybinių nuostatų kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į sistemos pertvarką, ir užtikrinti jos procesų viešumą.

Daugiau informacijos apie projektą ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, institucinės globos pertvarką galite rasti interneto svetainėje adresu http://www.pertvarka.lt/ bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Institucinės globos pertvarka“

Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ekspertų kontaktiniai duomenys

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-11-03 – 2020.09.30

Projekto biudžetas: 10.336.028,19  Eur

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai:

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse
1 Parengti asmeniui taikomi individualūs perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planai Skaičius 2700
2 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose Skaičius 4236
3 Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) Skaičius 901
4 Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų Procentai 1.00
5 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją Procentai 190.00
6 Įveiklinti globos centrai Skaičius 60
7 Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai Procentai 80.00

„Duok penkis! Sukurkime ir pereikime tiltą kartu!“ (apie pertvarką – vaikams)

 

X