Asmens duomenų apsauga

Informacija apie paskirtą asmens duomenų apsaugos pareigūną

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta mažoji bendrija ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai", MB.

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra padėti tarnybai laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kituose, asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugą, reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.


Asmenys (duomenų subjektai), visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai", MB

A.Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilnius. 

Tel. (8 685) 17971; (8 670) 23913; el. p. ada.ekspertai@gmail.com

X