Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globa

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį tvarka

Kur reikia kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint priimti vaiką laikinai svečiuotis?  

Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis fizinis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją pateikdamas tokius dokumentus:

  1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą medicininį pažymėjimą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 507.

Kokia yra patikrinimo, ar asmuo gali priimti laikinai svečiuotis vaiką, procedūra?

Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

1) Vaiko teisių apsaugos skyrius:

1.1) išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra tarp asmenų, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką;

1.2) kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo;

1.3) bendradarbiaudamas su atestuotais socialiniais darbuotojais išsiaiškina, ar fizinis asmuo gali priimti vaiką laikinai svečiuotis (išsiaiškina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas; fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius; ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi);

1.4) parengia išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui.

2) Vaiko teisių apsaugos skyrius:

2.1) priėmęs teigiamą išvadą, pateikia fiziniam asmeniui vaikų socialinės globos įstaigų (toliau –  vaiko globėjų (rūpintojų)) sąrašą;

2.2) priėmęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, apie sprendimo priežastis raštu informuoja fizinį asmenį. Fizinis asmuo, gavęs neigiamą išvadą dėl vaiko priėmimo laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje nurodytoms priežastims.

Svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas. 

Fizinis asmuo, gavęs teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) iš sąrašo, kurį pateikė jam Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Vaiko globėjas (rūpintojas):

1) pasiūlo fiziniam asmeniui vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai patenkinti;

2) sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį.

X