Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globa

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį tvarka

Vaikas gali būti išleistas laikinai svečiuotis pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį asmenį, jei dėl to kreipiasi:

  1. vaiko giminaitis;
  2. užsienio valstybės organizacija, kuri turi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leidimą vykdyti globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą Lietuvos Respublikoje.

VAIKO IŠLEIDIMAS LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO VALSTYBĖJE GYVENANTĮ GIMINAITĮ

Kur reikia kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint priimti vaiką laikinai svečiuotis? 

Vaiko giminaitis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis kreipiasi į vaiko globą (rūpybą) nustačiusios savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių pateikdamas tokius dokumentus:

1) rašytinį prašymą, kuriame nurodo jo ir vaiko giminystės ryšius pagrindžiančius duomenis;

2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3) sveikatos patikrinimo medicinines pažymas, kuriose nurodyti sveikatos sutrikimai turi būti pažymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK 10), ir pažymėjimą apie psichikos būklę;

4) savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti vaiką laikinai svečiuotis bei informaciją, ar fizinio asmens atžvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;

5) užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, kad fizinis asmuo nebuvo teistas.

Užsienio valstybės dokumentai apie fizinį asmenį turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus yra numatyta kitaip. Šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Kokia yra patikrinimo, ar giminaitis gali priimti laikinai svečiuotis vaiką, procedūra?
 

Vaiko teisių apsaugos skyrius gavęs vaiko giminaičio nurodytus dokumentus ir išsiaiškinęs, ar fizinis asmuo nėra priskirtinas asmenims, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką bei įvertinęs fizinio asmens ryšį su vaiku, surašo išvadą apie jo tinkamumą ar netinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis.  Esant teigiamai išvadai dėl asmens tinkamumo, vaiko globėjas (rūpintojas) sudaro sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį ir išleidžia vaiką į užsienį svečiuotis.
 

VAIKO IŠLEIDIMAS LAIKINAI SVEČIUOTIS PER UŽSIENIO VALSTYBĖS ORGANIZACIJĄ
 

Vaiko globėjas (rūpintojas) gali išleisti laikinai svečiuotis į užsienį vaiką per užsienio valstybės organizaciją, kuri turi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos leidimą vykdyti globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą Lietuvos Respublikoje.

 

Leidimo išdavimo tvarka

 

Šiuo metu 4 užsienio valstybės organizacijos turi leidimą vykdyti globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą Lietuvos Respublikoje:

  1. Prancūzijos asociacija „Solidarite Enfants de Lituanie“,
  2. Italijos asociacija „Nuovo Cielo Onlus“,
  3. Lenkijos draugija „Otwarty Dom“,
  4. Vilniaus ir Gardino bičiulių fondas „Serce Dzieciom“. 
X