Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globėjų ir įtėvių mokymas

GIMK programos mokymai

1. Mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – Pagrindiniai mokymai)
2. Mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau – Specializuoti mokymai)
3. Mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

4.Mokymai pagal tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau -Tęstiniai mokymai).

Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų,  įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

GIMK programos mokymų tikslai:
1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką. Teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:
Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Informacija apie Pagrindinius ir Specializuotus GIMK mokymus

 

PAGRINDINIAI MOKYMAI - mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Mokymai sudaryti iš 7 užsiemimų:
1.    Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą.
2.    Atvirumas ir bendradarbiavimas.
3.    Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
4.    Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
5.    Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
6.    Globojamų vaikų traumos ir krizės.
7.    Pasirengimas pokyčiams.

Mokymų dalyviai:
1.    asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką,
2.    asmenys, ketinantys globoti (rūpintis) vaiką,
3.    asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas,
4.    asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pažymėjimų išdavimas asmenims,
1.    ketinantiems įvaikinti vaiką,
2.    ketinantiems globoti (rūpintis) vaiką.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiems asmenims nereikia dalyvauti Specializuotuose mokymuose.

SPECIALIZUOTI MOKYMAI - mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą

 Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:
1.    Darbas komandoje.
2.    Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.
3.    Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.
4.    Vaiko elgesio supratimas ir jo poreikių tenkinimas.
5.    Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai.
6.    Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

Mokymų dalyviai
1.    asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigę pagrindinius mokymus
2.    asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigę pagrindinius mokymus

Pažymėjimų išdavimas asmenims,
1.    ketinantiems teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus;
2.    dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus.

MOKYMAI PAGAL ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ RENGIMO VAIKO GLOBAI PROGRAMĄ – mokymai skirti asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) artimais giminystės ryšiais susijusius vaikus.

Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:
1.    Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą.
2.    Vaiko raidos poreikiai.
3.    Prieraišumas.
4.    Netektys.
5.    Ryšių su biologine šeima palaikymas.
6.    Auklėjimas.

Mokymų dalyviai: asmenys, susiję artimais giminystės ryšiais su norimu globoti (rūpintis) vaiku.

Artimieji giminaičiai - artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). (Civilinio kodekso 3.135 straipsnis).

TĘSTINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Tęstiniai mokymai skirti budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Šios programos pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos.

Tęstinių mokymų programą sudaro devynios dalys. Asmenys neprivalo išklausyti visų tęstinių mokymų dalių. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes, atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

Tęstinių mokymų dalys:

Savivertės suvokimas ir vertinimas.
Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.
Pozityvaus elgesio skatinimas.
Atsakomybės už save skatinimas.
Reagavimas į sunkumus.
Lytinio ugdymo klausimai.
Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.
Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.
Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

Parsisiųsti lankstinuką „Mokymai“

X