Globėjų ir įtėvių mokymas

Teisės aktai

 

Asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, rengimo, vertinimo, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo rekomendacijos 

Įsakymas dėl globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašas

Asmenų, siekiančių įgyti Tarnybos atestuotų asmenų rengėjų kvalifikaciją, atrankos tvarkos aprašas

Įsakymas  dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos sudarymo. Įsakymas yra su 2020-05-25 d. įsakymo Nr. BV-154 pakeitimais. 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas

Vaiko globos organizavimo nuostatai

Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašas

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, valstybės vaiko teisių apsaugos tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, projektų priemonių įgyvendinimo 2020 m. Ataskaita

GIMK nuostatai

X