Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Aktualu

Atmintinė tėvams / vienam iš tėvų, kreipiantis į Tarnybos teritorinius skyrius dėl vaiko teisės bendrauti su skyriumi gyvenančiu tėvu užtikrinimo
Atmintinė tėvams / vienam iš tėvų, kreipiantis į Tarnybos teritorinius skyrius dėl vaiko teisės bendrauti su skyriumi gyvenančiu tėvu užtikrinimo

Nesant teismo sprendimo, kuriuo nustatyta vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarka  ar nepriimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo:

1.    tėvai supažindinami su teisiniu reglamentavimu dėl tėvo / motinos bendravimo su vaiku tvarkos, vaiko teise bendrauti su abiem tėvais, išaiškinamos vaiko tėvų teisės ir pareigos, galima teisinė atsakomybė už netinkamą tėvų valdžios įgyvendinimą;

2.    organizuojami pokalbiai su tėvais (derinamas laikas telefonu, išsiunčiami kvietimai ir pan.), orientuojant juos į vaiko poreikių bendrauti su abiem tėvais supratimą;

3.    išklausoma abiejų tėvų nuomonė dėl skyrium gyvenančio tėvo / motinos bendravimo su vaiku galimai kylančių sunkumų, aptariamos kiekvieno tėvo / motinos bendravimo su vaiku galimybės, išklausoma vaiko nuomonė (esant poreikiui, siūlytina naudoti 2014-10-20 Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą klausimyną; vaiko nuomonės išklausymas turi būti fiksuojamas pildant Tarnybos direktoriaus 2019-06-14 įsakymu Nr. BV-201 patvirtintą pavyzdinę Vaiko nuomonės išklausymo akto formą); siekiama išsiaiškinti vaiko norus ir galimybes bendrauti su tėvu / motina (popamokinė veikla, užimtumas, galimybė paruošti pamokas, sveikatos problemos, santykiai su tėvu / motina ir kt.);

4.    siūloma tėvams pateikti savo pageidaujamą bendravimo su vaiku tvarką. Esant ginčui, siūloma spręsti abipusiu susitarimu atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus;

5.    tarpininkaujama atstovams pagal įstatymą ieškant geriausių sprendimų dėl vaiko interesų užtikrinimo bei sudaroma laikina bendravimo tvarka tėvų bendru susitarimu. Tėvams pasiekus bendrą susitarimą, jis šalių pasirašomas ir išaiškinama geranoriška jo vykdymo tvarka;

6.    įspėjama dėl nepilnamečio vaiko neįtraukimo į tarpusavio konfliktus (paaiškinamos neigiamos pasekmės vaiko raidai, savijautai, primenama tėvų pareiga – užtikrinti geriausius vaiko interesus, nepažeisti jo teisių, nenaudoti smurto ir t.t.), pasiūloma susipažinti su informacija (patarimais) interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt, skyriuje „tėvų skyrybos“, kreiptis vaiko tėvams psichologinės pagalbos (dėl patiriamų išgyvenimų) ir (arba) į vaiko psichologą, kuris padėtų vaiko tėvams suprasti kaip tinkamai elgtis su vaiku, geriau suvokti vaiko poreikius, išgyvenimus, išklausyti pozityvios tėvystės mokymo kursus, ar kreiptis į mediatorių, siekiant priimti geriausiai vaiko interesus atitinkančius sprendimus; įspėjama dėl galimų apribojimų bendrauti su vaiku, jeigu tai reikalinga vaiko interesams užtikrinti.

7.     tėvams išaiškinama, kad esant ginčui, tik teismas priima sprendimus dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarkos nustatymo, kurie yra privalomai vykdytini Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat priverstinė teismo sprendimų vykdymo tvarka, galimos teisinės pasekmės;

8.    paaiškinama galimybė ginčo atveju kreiptis į teismą jei geranoriškai nesutariama dėl vaikų bendravimo su abiem tėvais tvarkos (kreipimosi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bendravimo tvarkos keitimo, ir kt.), siūloma savivaldybėse teikiama nemokama teisinė konsultacija;

9.    paaiškinama privalomosios ikiteisminės mediacijos šeimos bylose procedūra, informuojama, kad dėl detalesnės informacijos gali būti kreipiamasi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą;

10.  gavus vaiko tėvų kreipimąsi / prašymą / skundą dėl jų sutartos bendravimo tvarkos būdų / formų (susitarimų nesilaikymo, susitarimų pažeidimų, esant dėl to vaiko tėvų ginčui), bet kai nėra pažeista vaiko teisė matytis ir bendrauti su tėvu / motina ir / ar kai procedūriniai susitarimų pažeidimai nepažeidžia kitų vaiko teisių ir geriausių interesų (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) II skyrius), kreipimasis / prašymas / skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Tarnyboje taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2018-06-19 įsakymu Nr. BV-91 (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka ir terminais;

11.  gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą atliekami VTAPĮ 36 str. nurodyti veiksmai;

12.  atlikus vaiko situacijos vertinimą, bet nenustačius vaiko teisių pažeidimų (nenustačius būtinybės vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį ir nenustačius vaiko apsaugos poreikio), tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei apie tokį poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, vadovaujantis Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 23 p., Atvejo vadybos tvarkos aprašo IV skyriumi, raštu kreipiamasi į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už socialinių paslaugų teikimą, perduodant socialinių paslaugų poreikį pagrindžiančią informaciją.

Jeigu nagrinėjant pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, priimtas sprendimas neatlikti vaiko situacijos vertinimo, tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei pagalbos poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, informacija apie pagalbos gavimo galimybes, suteikiama vaikui ar (ir) vaiko atstovams pagal įstatymą;

13.  vykstant tęstiniams tėvų ginčams dėl vaiko teisės bendrauti su skyriumi gyvenančiu tėvu užtikrinimo, aiškinamasi ir vertinama, ar abiejų tėvų, kitų vaiko artimųjų elgesys, ar jų tarpusavio bendravimas atitinka geriausius vaiko interesus, aktyviai siekiama visų ginčo baigtimi suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, konsultuojama ir aktyviai tarpininkaujama sprendžiant tėvų tarpusavio nesutarimus, aktyviai padedama jiems surasti sprendimus, ieškoma kitų veiksmingų priemonių, kurios užtikrintų pagalbos šeimai specialistų ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimą, tiesioginį ir nuolatinį skyrium gyvenančio tėvo / motinos bendravimą su vaiku;

14.   Aktyviai siekiama bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo tikslo – užtikrinti pastovų ir tiesioginį vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktą, taip įgyvendinant vaiko teisę į šeimos ryšius. Tinkamas bendravimo su vaiku tvarkos vykdymas apima ne tik susilaikymą nuo aktyvių veiksmų, darančių vykdymą negalimą, bet ir pareigą imtis reikiamų priemonių, kad būtų realiai įgyvendinamas vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktas, jų tarpusavio ryšio atkūrimas ir palaikymas. Bendravimo su vaiku tvarkos nevykdymas galimas ne tik aktyviais tėvo (motinos), su kuriuo gyvena vaikas, veiksmais, kliudančiais skyrium gyvenančiam tėvui (motinai) bendrauti su vaiku, bet ir nesikooperavimu, t. y. aktyviais veiksmais neskatinant vaiko ir tėvo (motinos) bendravimo.

15.  Paaiškinama, kad vieno iš tėvų kliudymas skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai bendrauti su vaiku gali būti vertinamas kaip vaiko teisių pažeidimas ir vieno iš tėvų, kuriam kliudoma bendrauti, teisių pažeidimas, taip pat kaip netinkamas tėvų valdžios įgyvendinimas (piktnaudžiavimas tėvų valdžia) ir esant Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekse nustatytiems pagrindams, vaiko atstovams pagal įstatymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė už trukdymą / nesudarymą sąlygų skyrium gyvenančiam tėvui / motinai bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime;

Kai teismas yra priėmęs sprendimą dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarkos ar nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo:

1.    tėvai supažindinami su teisiniu reglamentavimu dėl tėvo / motinos bendravimo tvarkos su vaiku, jo teise bendrauti su abiem tėvais, išaiškinamos vaiko atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos, tėvų valdžios turinys, atsakomybė, galimas apribojimų taikymas bendravimui su vaiku, jeigu tai reikalinga vaiko interesams užtikrinti;

2.    išaiškinamas teismų sprendimų privalomumo principas - įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tėvams paaiškinama, kad teismas nustato tokią bendravimo tvarką, kokia ji galima pagal esamą situaciją, o  teismo sprendimas dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo neįgyja res judicata (galutinis teismo sprendimas) galios ir dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje, t. y. pasikeitus ir / ar atsiradus aplinkybėms, dėl kurių nustatytos bendravimo tvarkos neįmanoma vykdyti arba nustatytai tvarkai nebeatitinkant geriausių vaiko interesų ( CK 3.175 straipsnio 3 dalis );

3.    Išaiškinamas teismo sprendimo (nutarties) dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo tikslas – užtikrinti pastovų ir tiesioginį nepilnamečio vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktą, taip įgyvendinant vaiko teisę į šeimos ryšius. Tinkamas bendravimo su vaiku tvarkos vykdymas apima ne tik susilaikymą nuo aktyvių veiksmų, darančių vykdymą negalimą, bet ir pareigą imtis reikiamų priemonių, kad būtų realiai įgyvendinamas vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktas, jų tarpusavio ryšio atkūrimas ir palaikymas. Bendravimo su vaiku tvarkos nevykdymas galimas ne tik aktyviais tėvo (motinos), su kuriuo gyvena vaikas, veiksmais, kliudančiais skyrium gyvenančiam tėvui (motinai) bendrauti su vaiku, bet ir kooperavimosi pareigos nevykdymu, t. y. aktyviais veiksmais neskatinant vaiko ir tėvo (motinos) bendravimo.

4.    tėvai supažindinami su vykdymo proceso ypatumais antstoliui vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu vaiku;

5.    akcentuojama, kad Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius nėra įgaliota užtikrinti teismo sprendimų (nutarčių) vykdymą, tačiau, atsižvelgdama išskirtinai į vaiko interesus, Tarnyba imasi priemonių motyvuojant vaiko atstovus pagal įstatymą vykdyti teismo nutartį (sprendimą), t. y.:

a.    išaiškina vaiko atstovams pagal įstatymą jų teises ir pareigas (sprendimus privalo vykdyti asmenys, kurių atžvilgiu jie yra priimti, nepiktnaudžiauti tėvų valdžia, vadovautis geriausių vaiko interesų viršenybės principu ir kt.);

b.    imasi aktyvių veiksmų ir priemonių siekiant padėti tėvams konstruktyviai išspręsti sunkumus bei nesutarimus, trukdančius užtikrinti skyrium gyvenančio tėvo / motinos bendravimą su vaiku, deda pastangas įtikinti tėvus peržengti esamas kliūtis, informuoja apie galimybes pasinaudoti psichologo, mediatoriaus ar kito reikalingo specialisto pagalba;  

c.     aktyviai (ne formaliai teikdami atsakymus su siūlymu ginčą spręsti teisme), padeda kartu su vaiku negyvenančiam tėvui / motinai palaikyti tiesioginius ir nuolatinius ryšius su vaiku, siekia visų ginčo baigtimi suinteresuotų šalių bendradarbiavimo;

6.    prireikus tėvai nukreipiami į savivaldybes dėl nemokamos teisinės konsultacijos suteikimo;

7.    pasiūloma tiesiogiai kreiptis į antstolį dėl priverstinio teismo sprendimo / nutarties vykdymo, akcentuojant, kad teismų priimtų sprendimų vykdymo funkcija yra išimtinai deleguota antstoliui;

8.    įspėjama dėl nepilnamečio vaiko neįtraukimo į tarpusavio konfliktus (paaiškinamos neigiamos pasekmės vaiko raidai, savijautai, primenama tėvų pareiga – užtikrinti geriausius vaikų interesus, nepažeisti teisių, nenaudoti smurto ir t.t.), pasiūloma susipažinti su informacija (patarimais) interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt, skyriuje „tėvų skyrybos“, kreiptis vaiko tėvams psichologinės pagalbos (dėl patiriamų išgyvenimų) ir (arba) į vaiko psichologą, kuris padėtų vaiko tėvams suprasti kaip tinkamai elgtis su vaiku, geriau suvokti vaiko poreikius, išgyvenimus, išklausyti pozityvios tėvystės mokymo kursus, ar kreiptis į mediatorių, siekiant priimti geriausiai vaiko interesus atitinkančius sprendimus;

9.    gavus vaiko tėvų kreipimąsi / prašymą / skundą dėl procedūrų, nustatytų teismo sprendime, nesilaikymo, kai nėra pažeista vaiko teisė matytis ir bendrauti su tėvu / motina (pavyzdžiui, vaiką vienas iš tėvų kitam atvežė vėliau / anksčiau nei nustatyta teismo sprendime) ir / ar kai procedūriniai teismo nustatytų susitarimų pažeidimai nepažeidžia kitų vaiko teisių ir geriausių interesų (VTAPĮ II skyrius), kreipimasis / prašymas/ skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Tarnyboje taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2018-06-19 įsakymu Nr. BV-91 (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka ir terminais;

10. gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą atliekami VTAPĮ 36 str. nurodyti veiksmai;

11. atlikus vaiko situacijos vertinimą, bet nenustačius vaiko teisių pažeidimų (nenustačius būtinybės vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį ir nenustačius vaiko apsaugos poreikio), tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei apie tokį poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, vadovaujantis Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 23 p., Atvejo vadybos tvarkos aprašo IV skyriumi, raštu kreipiamasi į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už socialinių paslaugų teikimą, perduodant socialinių paslaugų poreikį pagrindžiančią informaciją.

Jeigu nagrinėjant pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, priimtas sprendimas neatlikti vaiko situacijos vertinimo, tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei pagalbos poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, informacija apie pagalbos gavimo galimybes, suteikiama vaikui ar (ir) vaiko atstovams pagal įstatymą;

12. išaiškinus teismo sprendimų privalomumą ir priverstinio vykdymo teisinį reglamentavimą, tačiau esant kartotiniams analogiško turinio kreipimamsis / prašymams / skundams dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina užtikrinimo bei tėvui / motinai vengiant pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti, sprendžiama dėl tikslingumo atlikti šios Atmintinės dalies 9-11 punkte nurodytus veiksmus, pakartotinai informuoti asmenis dėl galimų veiksmų siekiant priverstinio vykdymo ar teismo nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo. Nustačius pasikartojantį tėvų pareigų nevykdymą ir (ar) vaiko tėvo / motinos veiksmus / neveikimą, neatitinkančius geriausius vaiko interesus, vertinama ar toks tėvo / motinos / abiejų elgesys (ne)turi administracinio nusižengimo veikos požymių, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 16 punkte įtvirtintu pagalbos viršenybės principu, sprendžiama dėl to, ar yra pagrįsta ir tikslinga inicijuoti administracinio nusižengimo teiseną bei imtis aktyvių veiksmų administracinei atsakomybei už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams taikyti;

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs informaciją iš antstolio apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarkos pažeidimų:

1.    antstoliui informavus apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo, kuriuose numatyti veiksmai, susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku) (teismo sprendimus, kuriais nustatoma vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarka ir kt.), susipažinus su gauta medžiaga ir siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą ir nustačius poreikį, teikia prašymą antstoliui dėl psichologo paskyrimo vykdymo procese. Tėvams / vienam iš tėvų išaiškinama, kad psichologas kviečiamas antstolio patvarkymu;

2.    antstoliui prašant pateikia turimą informaciją apie šeimą (antstoliui pareikalavus – informacija teikiama raštu);

3.    prireikus, kartu su antstoliu aptaria sprendimo vykdymo priemonių pobūdį ir jų vykdymo tvarką. Išaiškinama tėvams / vienam iš tėvų, kad išnagrinėjęs turimą medžiagą, antstolis priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos;

4.    antstoliui prašant teikia rekomendacijas (Rekomendacijų forma patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2019-12-31 įsakymu Nr. BV-374), bendradarbiauja su antstoliu vykdymo proceso metu.

5.    dalyvauja antstoliui atliekant vykdymo veiksmus vykdant teismo sprendimą dėl vaiko perdavimo.

 

X