Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globa

Atsakymai į klausimus

Esu baigusi globėjų kursus, tinkama globoti vaiką. Kelis kartus pasiūlyti globoti vaikai neatitiko mano lūkesčių dėl jų sveikatos. Tokių vaikų nėra ir globojamų vaikų sąraše, su kuriuo kaskart Vaiko teisių apsaugos skyriaus esu supažindinama. Kodėl nėra vaikų, kuriuos galima būtų globoti šeimoje?

Galimų globoti vaikų yra, bet ne visi jie gali atitikti norinčiųjų globoti savo šeimoje lūkesčius dėl būsimo globotinio sveikatos būklės, socialinės kilmės ir kt. Taip pat dalis vaikų, kurie būtų galimi globoti (rūpinti) šeimoje, palaiko nuolatinius ryšius su artimaisiais giminaičiais. Turi būti įvertinama, ar globėjo (rūpintojo) pakeitimas atitiktų geriausius konkretaus vaiko interesus, ar asmenys, norintys tapti globėjais (rūpintojais), gebės užtikrinti vaiko bendravimą su artimaisiais giminaičiais, pasikeitus vaiko gyvenamajai vietai. Kiekvienu atveju yra vertinama konkretaus vaiko situacija, jo poreikiai, būtina vadovautis vaiko interesų viršenybės principu.

Parenkant be tėvų globos likusiam vaikui globėją (rūpintoją), svarbiausi yra vaiko interesai, būtent konkrečiam vaikui yra parenkamas asmuo / šeima, kuris geriausiai galėtų užtikrinti vaiko poreikius, o ne asmeniui / šeimai yra parenkamas vaikas. Atsižvelgiant į vaiko globos (rūpybos) nustatymo principus, t. y. vaiko interesų pirmumo, globos (rūpybos) šeimoje prioriteto, Vaiko teisių apsaugos skyriai, atestuoti socialiniai darbuotojai, teikiantys globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugas, skatinami tarpusavyje bendradarbiauti bei užtikrinti, kad be tėvų globos likusiam vaikui būtų parenkamas tinkamiausias asmuo / šeima, atsižvelgiant į vaiko poreikius, asmens / šeimos gyvenimo būdą ir sąlygas, asmens asmenines savybes ir pomėgius. Tuo atveju, jei savivaldybės, kurioje veikia Vaiko teisių apsaugos skyrius, teritorijoje nėra be tėvų globos likusio vaiko, kurio poreikius tinkamai galėtų užtikrinti konkretus asmuo / šeima, norinti globoti (rūpinti) vaiką, skyrius turėtų bendradarbiauti su kitais Vaiko teisių apsaugos skyriais.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra atsakinga už galimų įvaikinti vaikų apskaitos (sąrašų) sudarymą ir tvarkymą. Ji kiekvieną mėnesį teikia Vaiko teisių apsaugos skyriams per atitinkamą mėnesį įrašytų į Galimų įvaikinti ar globoti (rūpintis) vaikų sąrašą vaikų, likusių be tėvų globos, duomenis, kad su jais susipažintų potencialūs globėjai (kai nėra galimybės tų vaikų dėl kokių nors priežasčių pasiūlyti įvaikinti pasiryžusiems asmenims).


Ar galėčiau globoti nepilnametę seserį? Mama ja nesirūpina, vartoja alkoholį, o tėtis gyvena užsienyje. Esu pilnametis. 

Pirmiausia apie sesers situaciją turėtumėte informuoti jos gyvenamosios vietos Tarnybos teritorinį vaiko teisių apsaugos skyrių (kontaktus galite rasti čia: http://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/). Jei Tarnybos vaiko teisių apsaugos skyrius ir teismas nuspręstų, jog tėvai šiuo metu negali pasirūpinti Jūsų seserimi, galėtumėte kreiptis į savivaldybės administraciją dėl galimybės globoti savo seserį.

Norintis įvaikinti asmuo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba Tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą įvaikinti vaiką (-us), kuriame nurodoma: vardas, pavardė, asmens kodas (jei turi), gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė padėtis, kartu su norinčiu įvaikinti asmeniu gyvenančių asmenų vardai ir pavardės, gimimo datos, giminystės ryšiai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, įvaikinimo motyvai;
  2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma 
    Nr. 046/a) kopiją.

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs norinčio įvaikinti asmens prašymą, iš registrų ir valstybės informacinių sistemų surenka:

  1. Dokumentus, įrodančius asmens santuoką, jeigu asmuo susituokęs, ištuoką, jeigu asmuo išsituokęs, sutuoktinio mirtį, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
  2. Dokumentus, įrodančius santuokos pripažinimą negaliojančia;
  3. Dokumentus, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
  4. Dokumentus, įrodančius, kad sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu, jeigu yra teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu;
  5. Dokumentus, įrodančius, kad sutuoktinis pripažintas neveiksniu šeimos santykių srityje, jeigu yra teismo sprendimas dėl asmens pripažinimo neveiksniu šeimos santykių srityje;
  6. Duomenis iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei duomenis iš Administracinių nusižengimų registro apie Jūsų ir kitų faktiškai kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.

Vaikui yra paskirti globėjai. Ar atsiradus vienam iš tėvų, jis gali pasiimti vaiką globoti pats? Jei taip, ko tokiu atveju reikia imtis?

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą.


Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249, 3.253 ir 3.261 straipsnių pakeitimo įstatymui, vaiko laikinoji globa (rūpyba) negalės trukti ilgiau kaip dvylika mėnesių, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės įgaliota institucija įpareigos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją priimti sprendimą tęsti vaiko laikinąją globą (rūpybą).
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) turi būti trumpalaikis procesas, ieškant ilgalaikio sprendimo, t. y. vaiko grąžinimo į šeimą, nuolatinės globos (rūpybos) ar įvaikinimo. Nesant kitų objektyvių aplinkybių, vadovaujantis CK 3.253 str. įtvirtintu laikinosios globos (rūpybos) tikslu – grąžinti vaiką į šeimą, šios rūšies globa (rūpyba) neturėtų tęstis nepagrįstai ilgai.


Tuo atveju, jei vaiko tėvų elgesys į teigiamą pusę nepasikeičia, tėvai nesirūpina, nesidomi vaiku, atsisako jiems siūlomų paslaugų, turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl tėvų valdžios ribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų bei nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.
Atkreiptinas dėmesys, kad teismui apribojus tėvų valdžią, tėvams taip pat išlieka teisė kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo. Teismas tėvų valdžios apribojimą panaikina tik tuo atveju, jei nustato, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo apribota tėvų valdžia ir neatsirado naujų. Nustačius, kad tėvai gali tinkamai pasirūpinti vaiku, panaikinus tėvų valdžios apribojimą, vaikas turi būti grąžinamas tėvams. Svarbu paminėti, kad tokiu atveju globėjo (rūpintojo) pareiga – parengti vaiką grįžimui į biologinę šeimą.
Paminėtina, kad tik įvaikinto vaiko biologiniai tėvai nebeturi jokių teisinių galimybių susigrąžinti atžalą, nes įvaikinimu panaikinamos visos asmenines ir turtinės teisės ir pareigos tarp vaiko ir jo biologinės šeimos.


Kur kreiptis norint tapti budinčiu globotoju? Kokie keliami reikalavimai?

Jei norite tapti budinčiais globotojais, esate kviečiami kreiptis į savo gyvenamosios teritorijos savivaldybę. Čia jus nukreips į savivaldybėje veikiančią įstaigą, vykdančią Globos centro funkcijas.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras.

Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti reikalavimus: būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą.

Reikės baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos. Baigus mokymus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl pasirengimo  tapti budinčiu globotoju.

Beje, budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Plačiau kviečiame skaityti čia.


X