Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, sudarytos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. BV-47, dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą bei įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą bei Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, įvaikinti ir rastam vaikui sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas gyvybės langelis ir kitoje vietoje, laikinai globoti, sudėtis:

1.1. Laura Purinė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja (Komisijos pirmininkė);

1.2. Eglė Vainoraitė-Rauktienė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyresnioji patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Agnė Marčiukaitienė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja;

1.4. Kristina Stočkūnaitė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.5. Indrė Kryžiūtė – Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.6. Jovita Nedvecka – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Socialinių paslaugų skyriaus patarėja;

1.7. Jurgita Pukienė – VšĮ "Vaikų ir paauglių socialinis centras" direktorė;

1.8. Jurgita Juodytė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė  (Komisijos sekretorė Komisijos posėdžiuose dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą parinkimo vaikui įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, įvaikinti ar rastam vaikui laikinai globoti ir dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą bei Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą įvaikinti.)


Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymu 

„Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos  sudarymo“

Komisijos pirmininkė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimais Daina Urbonaitienė (jos nesant, Komisijos sprendimu – kitas komisijos narys).

Komisijos nariai: 

2.1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė, įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Diana Deveikienė.     

2.2. Paramos vaikams centro socialinė darbuotoja, konsultantė, mediatorė ir supervizorė,  įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Laima Nausėdaitė;                                                                                                                                             

2.3. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktorius, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Zigmas Giedrimas;   

2.4. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) psichologas, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Andrius Atas; 

2.5. Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja Rūta Pabedinskienė;                                                                                            

2.6. Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė;                      

Komisijos sekretorė, neturinti balso teisės – Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Stočkūnaitė (jos nesant, Komisijos sprendimu – kitas komisijos narys). 


3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba. Atstovas - Ilma Skuodienė.


4. Šeimos politikos komisija. Atstovas - Ilma Skuodienė.


5. Darbo grupė Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl pranešimų procedūros ratifikavimui pasirengti, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-11-04 įsakymas Nr. A1-1078. Atstovai - Solveiga Paulauskienė, Edita Brožaitienė.


6. Tarpžinybinė komisija dėl rekomendacijų leisti ar neleisti vykdyti Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamų (rūpinamų) vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programą, Tarnybos direktoriaus 2020-05-26 įsakymu Nr. BV-160. Komisiją sudaro SADM, SPPD, LSA, NVO Vaikams konfederacijos ir Tarnybos atstovas - Rita Padervinskienė.


7. Baltijos jūros valstybių tarybos (CBSS) Ekspertų grupė vaikams, esantiems rizikoje. Atstovas - Rūta Pabedinskienė.


8.  Santuokai, tėvų atsakomybei ir išlaikymo prievolėms taikytinos teisės, jurisdikcijos ir vykdymo komitetas. 2020-08-26 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. BV-295. Atstovas - Renata Silvanovič.


9. Teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose ekspertų darbo grupė, 2020-08-26 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. BV-295. Atstovas - Renata Silvanovič.


10. Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso organizavimo 2020–2021 metais komisija. Atstovas - Jurgita Pivorienė.


11. Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams projektų atrankos 2021 metais komisija. Atstovas - Jurgita Pivorienė.


12. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tarpinstitucinė darbo grupė (Prevencijos pogrupis). Atstovai - Neringa Martišienė, Neringa Miknytė.


13. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01- 0008 „Socialinės paramos prieinamumo didinimas“ priežiūros grupė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-11-26 įsakymu Nr. A1-665 (pakeitimas 2020-09-09 Nr. A1-821). Atstovas - Vita Šulskytė.


14. Komisija išvados teikimui dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2020-01-03 įsakymu Nr. VK-1. Atstovas - Jurgita Pivorienė.


15. Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009-09-24 d. įsakymu Nr. A1-593 (nauja redakcija 2019-05-11 Nr. A1-265). Atstovai - Toma Jonavičiūtė, Jurgita Juodytė.


16. Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, LR Vidaus reikalų ministro 2020-02-04 įsakymu Nr. 1V-89. Atstovas - Vita Šulskytė.


 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-05-24

X