Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Ginčai dėl vaiko

Ginčai dėl vaiko

Su vaiku susijusios tėvų teisės ir pareigos yra lygios. Visus vaiko priežiūros ir auklėjimo klausimus tėvai turi spręsti bendru sutarimu. Kiekvieną iš jų sieja vienoda pareiga rūpintis vaiku, nepriklausomai nuo to, ar tėvai gyvena kartu santuokoje (nesusituokę), ar yra išsiskyrę (nebuvo susituokę) ir gyvena atskirai. 

Tėvų ginčai kyla tada, kai: 
- jie nesusitaria dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
- dėl bendravimo su vaiku, kai pora gyvena skyrium; 
- dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais. 

Išsamios informacijos apie skyrybas ir vaikams, ir suaugusiesiems galima rasti naujame www.pagalbavaikams.lt svetainės skyriuje „Tėvų skyrybos“.

Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos

Tėvams, gyvenantiems kartu, ginčų dėl to, su kuriuo iš tėvų turėtų gyventi vaikas, nekyla. Tačiau tėvui ir motinai, kurie gyvena atskirai, turi būti išspręstas klausimas, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvens. Galioja esminė taisyklė, kad tėvai patys susitaria, su kuriuo iš jų gyvens vaikas. 

Taikaus ginčų sprendimo ir abiems pusėms priimtino kompromiso gali padėti ieškoti mediacijos procedūra. Deja, ne visada tėvai randa kompromisą ir bendrą sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Kilus ginčui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, sprendimą priima trečioji šalis – teismas.

Ginčai dėl bendravimo su vaiku

Tėvų teisės bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime yra lygios. Dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos tėvai turėtų susitarti tarpusavyje. Su vaiku gyvenantis tėvas (motina) turėtų užtikrinti maksimalias galimybės kartu negyvenančiam tėvui ar motinai bendrauti su vaiku ir jį auklėti. Tėvų bendravimui su vaiku kliudyti yra draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai bendravimas tampa pavojingu vaiko interesams. Kliudymas bendrauti su vaiku traktuojamas ne tik kaip vieno iš tėvų, gyvenančio skyriumi, teisės pažeidimas, bet tuo pačiu ir vaiko interesų pažeidimas. 

Kaip ir visus kitus klausimus, susijusius su vaiko auginimu bei auklėjimu, taip ir klausimą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant tėvai turėtų išspręsti bendru sutarimu. Jei tėvams susitarti nepavyksta, ginčą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant sprendžia teismas.

Ginčai dėl ryšio su giminaičiais

Vaikas turi teisę bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams. Pažymėtina, kad teisės aktai specialias priemones spręsti ginčus tarp vaiko tėvų ir giminaičių numato tik tais atvejais, kai ginčas kyla su artimaisiais giminaičiais. Artimaisiais giminaičiais laikomi vaiko seneliai ir vaiko broliai bei seserys. Pareiga užtikrinti vaiko bendravimą su artimaisiais giminaičiais tenka vaiko tėvams. Jei tėvai atsisako sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato dvi institucijas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ir teismą, kurios gali tėvus įpareigoti sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su artimaisiais giminaičiais.

Nuostatos dėl ginčų

Priimtos bendros nuostatos dėl visų susijusių su vaiku ginčų, nagrinėjamų Lietuvos Respublikos teismuose.

Nagrinėjant ginčus dėl vaikų būtinas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus dalyvavimas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis skyrius, ištyręs šeimos aplinkos sąlygas, pateikia teismui išvadą dėl ginčo.

X