Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Ginčai dėl vaiko

Nuostatos dėl ginčų

Priimtos bendros nuostatos dėl visų susijusių su vaiku ginčų, nagrinėjamų Lietuvos Respublikos teismuose.

Nagrinėjant ginčus dėl vaikų būtinas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus dalyvavimas.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis skyrius, ištyręs šeimos aplinkos sąlygas, pateikia teismui išvadą dėl ginčo.

Vaiko nuomonės svarba nagrinėjant ginčą dėl vaiko

Sprendžiant visus klausimus, susijusius su vaiku, turi būti išklausytas vaikas, sugebantis išreikšti savo nuomonę. Į vaiko nuomonę būtina atsižvelgti. Dėl nebrandumo, auklėjimo spragų ir panašiai vaiko norai ir interesai ne visuomet sutampa, todėl kiekvienu atveju reikia išsiaiškinti, ar vaiko norai atitinka jo interesus. Jei vaiko norai prieštarauja jo interesams, sprendimą būtina priimti, atsižvelgiant į vaiko interesus.

Laikinosios apsaugos priemonės

Teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 

• įpareigoti vieną sutuoktinį gyventi skyrium;
• nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;
• nustatyti laikiną vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo bendravimo tvarką;
• priteisti iš vieno sutuoktinio laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams;
• areštuoti turtą, kol bus išspręstas jo priklausomybės nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas, taip pat siekiant užtikrinti išlaikymo mokėjimą;
• uždrausti vienam sutuoktiniui matytis su nepilnamečiais vaikais ar lankytis tam tikrose vietose;
• kitos įstatymuose numatytos ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

Pagrindas kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
Teismas savo iniciatyva gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

Kada galima kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo?

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galima kreiptis: 

1) ginčą jau nagrinėjant teisme;
2) ginčui dar nesant teisme. Paduodamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai dar nėra paduotas pagrindinis ieškinys, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams. Šiuo atveju, teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato terminą, per kurį turi būti pareikštas ieškinys. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip keturiolika dienų. Nepareiškus ieškinio per teismo nustatytą terminą, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Pažymėtina, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti paduodamas teismui, kuris pagal teismingumo taisykles turi nagrinėti patį ieškinį.

Asmenys, kurie gali kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

Prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali vienas iš tėvų (ar abu tėvai) ar kiti byla suinteresuoti asmenys arba tokias priemones gali taikyti teismas savo iniciatyva, jei ginčas dėl vaiko jau yra nagrinėjamas teisme.

Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimas

Kai prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas pareikštame ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus ieškinio, kuriame jas prašoma taikyti, priėmimo klausimą. Teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui.

Nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigaliojimas

Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja pasibaigus šios nutarties apskundimo terminui (atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Kai skundžiama teismo nutartis yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos). Būtina atkreipti  dėmesį, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdoma skubiai, t. y. ji pradedama vykdyti nutarčiai dar neįsiteisėjus. Atskirojo skundo dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

X