Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Tarnybos veikla

Tarnybos veikla

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  (VVTAĮT) – nepriklausoma nacionalinė vaiko teisių apsaugą įgyvendinanti institucija, kuri veikia pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus 2018 m. kovo 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 293. ir kitus teisės aktus.

VVTAĮT MISIJA - Saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus.

VVTAĮT ISTORIJA. Įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Įvaikinimo tarnyba) įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1993 metų Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje ratifikavimo įstatymo 2 straipsniu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000-02-28 įsakymu Nr. 17 „Dėl Įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo”. 2000 m. rugpjūčio 1 d. Įvaikinimo tarnyba pradėjo savo realią veiklą.

2001 m. baigtas Įvaikinimo tarnybos formavimo procesas. Tarnyba vykdė jai suteiktas funkcijas.

2002–2004 m. Įvaikinimo tarnyba veikė kaip valstybės įvaikinimo institucija, kurios paskirtis - organizuoti nacionalinį ir tarpvalstybinį įvaikinimą, koordinuoti savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų darbą įvaikinimo srityje bei ginti įvaikinamų vaikų teises ir teisėtus interesus. Įvaikinimo tarnyba ne tik toliau tobulino įvaikinimo procesą, pagalbos būdus įvaikintiems vaikams ir įtėviams, bet ir siekė kuo plačiau šviesti visuomenę įvaikinimo tematika, pateikti, platinti daugiau bei išsamesnės informacijos apie įvaikinimo procesą, įvaikinusias šeimas, jų patirtį, įvaikinimo naudą bei teigiamus aspektus ir požiūrio į įvaikinimo paslaptį keitimo būtinybę.

2005 m., įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-02-17 nutarimu Nr. 184 patvirtintą Vaiko gerovės valstybės politikos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų planą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-20 nutarimu Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeistas Įvaikinimo tarnybos pavadinimas į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavadinimą (toliau – VVTAĮT) ir patvirtinti nauji VVTAĮT nuostatai. VVTAĮT tapo centrinė vaiko teisių apsaugos institucija, užtikrinanti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų koordinavimą ir bendradarbiavimą vaiko gerovės srityje.
Nuo 2005 m. VVTAĮT bendradarbiaudama su minėtomis institucijomis, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių centrinėmis valdžios ar jų akredituotomis institucijomis vaiko teisių apsaugos srityje, įgyvendina nacionalines ir tarptautines vaiko teisių apsaugos priemones, informuoja visuomenę apie savo veiklą, globos ir įvaikinimo procedūras.

Seimas 2017 m. rugsėjo 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-643 (toliau – Įstatymas), kuris įsigaliojo 2018 m. liepos 1 d. Šiuo Įstatymu Seimas padėjo pagrindus vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai, t.y. Įstatymas nustatė, kad iki 2018 m. liepos 1d. turi būti sukurta ir pradėti veikti nepertraukiamai visą parą veikianti vaiko teisių apsaugos  sistema, kuri užtikrintų vienodos praktikos apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus formavimą ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir greitą sprendimų priėmimą, centralizuojant sistemos valdymą ir koordinavimą.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. VVTA tapo centrine valstybės vaiko teisių apsaugos institucija, o savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai, sutikę pereiti į VVTAĮT, - šios institucijos darbuotojais,  kurie dirba pagal vienodus standartus - vienijančius vertybes ir tikslus, pagal vienodą  teisės taikymo praktiką, vykdomi vieningi, aiškūs ir konkretūs veiksmai atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje. 

VVTAĮT ATSKAITOMYBĖ. VVTAĮT veikia pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus 2018 m. kovo 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 293 ir kitus teisės aktus.

Kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos VVTAĮT pateikia metinę VVTAĮT veiklos ir finansinę ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus ir paskelbia ją viešai.

VVTAĮT VALDYMAS. VVTAĮT vadovauja direktorė Ilma Skuodienė.

VVTAĮT DARBUOTOJAI. VVTAĮT nuo spalio 1 dienos bus 644 etatai 60-yje Lietuvos savivaldybių. Vaiko teisių apsaugos specialistai užtikrina vaiko teisių apsaugą visose Lietuvos savivaldybėse. Vaiko teisių gynėjas - visų pirma tai girdintis vaiką, atsakingas, profesionalus, patikimas, gerbiamas VVTAĮT darbuotojas. Šalyje veikia 12 VVTAĮT teritorinių skyrių, kurie nepertraukiamai visą parą, taip pat švenčių ir poilsio dienomis, užtikrina savalaikį reagavimą į galimus vaiko teisių pažeidimus ir  greitą sprendimų priėmimą, vadovaudamiesi aiškiais ir pagrįstais vaiko paėmimo iš šeimos grėsmės vaikui lygio vertinimo kriterijais, patvirtintais teismo  leidimo išdavimu bei pagalbos suteikimą kiekvienam vaikui taikant atvejo vadybos metodiką.

VVTAĮT suteikta teisė atlikti administracinių nusižengimų teiseną dėl administracinių nusižengimų, susijusių su vaiko teisių pažeidimais.

X