Įsakymai

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Asmens duomenų saugumo pažeidimo valdymo schema

Informacija apie globos centrus 

Įsakymas dėl 2020 m. vertinamų globos centrų sąrašo patvirtinimo pakeitimo bei 2020 m. vertinamų globos centrų sąrašas patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Socialinės paslaugų priežiūros departamento direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. BV-69

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr, A1-28 "Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. BV-134/V1-426 Dėl globos centro veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl specializuotos pagalbos centrų veiklos aprašo patvirtinimo

Dėl specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo

Laikino svečiavimosi tvarkos aprašas

Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148

Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko laikino svečiavimosi užsienio valstybėje programos Lietuvos Respublikoje priežiūros vykdymo planas

Vaiko teisių pažeidimų registravimo, informavimo ir nagrinėjimo tvarka

Įsakymas dėl vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Įsakymas dėl prašymo dėl informacijos pateikimo apie (ne)nustatytus vaiko teisių pažeidimus ir informacijos dėl (ne)nustatyto vaiko teisių pažeidimo formų patvirtinimo  

Prašymas dėl informacijos pateikimo apie (ne)nustatytus vaiko teisių pažeidimus

Mobiliųjų komandų įsakymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-06-27 įsakymas Nr. A1-334 Dėl mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vaiko laikinoji globa (rūpyba)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-07-13 įsakymas Nr. A1-368 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymo Nr.56 “Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

Atvejo vadybos aprašas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-03-29 įsakymas Nr. A1-141 Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo. Galiojantis nuo 2020 m. sausio  1 d.

Įsakymas dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio  11 d. įsakymas Nr. A1-609 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A1-608 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. isakymo Nr. A1-487 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-158 "Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas

GIMK programos įsakymas

Įsakymas dėl globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo

Informacija apie įvaikinimą

Dėl Įvaikintojų parinkimo galimam įvaikinti vaikui ir įvaikintojų parinkimo rastam vaikui laikinai globoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl įvaikintojų įrašymo į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą reglamentavimo patvirtinimo 

Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo

Dėl Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos patvirtinimo

Dėl galimų įvaikinti vaikų su specialiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo patvirtinimo 

Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sarašo patvirtinimo  

Atestacijos komisijos sudarymo įsakymas 

Dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos sudarymo

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašas

Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. BV-80 „Dėl įvaikintojų, įrašytų į asmenų, norinčių įvaikinti vaiką, sąrašus, parinkimo siūlomam įvaikinti vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl užsieniečių teisinės padėties

Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų bei paslaugų jiems teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl centrinės institucijos funkcijų vykdymo 

 
Globėjų (rūpintojų) informacija
 
 
Socialinių paslaugų katalogas
 
X