Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globa (rūpyba)

Kas yra Šeimyna?

 

Šeimyna - teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 


Šeimyna globoja keturis ir daugiau vaikų (bendras vaikų skaičius šeimynoje su savais vaikais - ne daugiau kaip aštuoni vaikai) šeimos aplinkoje. Bendras vaikų skaičius gali būti didesnis, kai broliai ir seserys neišskiriami, arba mažesnis, jeigu globojamas vaikas su negalia.

Šeimyna yra vaikų globėjas (rūpintojas) užtikrinantis šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų teisių ir  interesų įgyvendinimą bei apsaugą, teikiantis vaikams socialinę globą, reikiamą pagalbą pagal individualius vaikų poreikius šeimos aplinkoje.

Kiekvienam vaikui, globojamam šeimynoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (156 Eur) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio.
Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (156 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

 

Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami:

1. jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Jeigu globojamas vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jam skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) išmoka per mėnesį.

Šeimynos dalyviams, už teikiamas socialinės globos paslaugas,  garantuojamos išlaikymo pajamos, kurios negalės būti mažesnės negu Vyriausybės nustatytos 1,5 minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžio, nepriklausomai nuo šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus (570 eurų). Šios lėšos yra skiriamos iš savivaldybių biudžetų.

Šeimynai  gali būti perduotas valstybės ir savivaldybių turtas jos veiklai vykdyti panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis.

Šeimyna sudaro su savivaldybės administracija pagal pavyzdinės sutarties formą sutartį dėl socialinės globos finansavimo ir pagal šeimynos dalyvio rašytinį prašymą - ir dėl finansinės paramos šeimynos naudojamo ar nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, naudojamo šeimynos veiklai, rekonstravimo ar remonto.

Šeimynų dalyviai draudžiami:

  • - sveikatos draudimu ir valstybiniu socialiniu draudimu nuo sumų, kurios skiriamos šių dalyvių išlaikymui;
  • - pensijų bei motinystės/tėvystės socialiniu draudimu.

Šeimynų dalyviams taikomos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytos išimtys ir jie moka mažesnius mokesčius - iš viso 37,5 proc., iš kurių 26,3 proc. skiriami pensijų socialiniam draudimui, 9 proc. - privalomajam sveikatos draudimui ir 2,2 proc. - ligos ir motinystės socialiniam draudimui.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme šeimynų dalyviams, nors jie taip pat prilyginti asmenims, vykdantiems individualią veiklą, taikomas tik 5 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Visus nurodytus mokesčius šeimynos dalyviai moka ne iš jiems skiriamų išlaikymo pajamų, bet iš valstybės biudžeto šeimynos veiklai skiriamo tikslinio priedo (156 eurų už kiekvieną vaiką).

Asmenys norėdami steigti šeimyną, turi kreiptis į savivaldybės administraciją.

Šeimynos steigėjas turi būti bent vienas veiksnus fizinis asmuo, kuris:

1) atitinka visus Civiliniame kodekse vaiko globėjui (rūpintojui) taikomus reikalavimus;

2) yra išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus;

3) atitinka bent vieną iš šiame punkte nurodytų sąlygų:

   a) ne mažiau kaip trejus metus iki šeimynos įsteigimo vykdė vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo nutartimi;

   b) turi ne mažesnę kaip trejų metų darbo su likusiais be tėvų globos vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, neįgaliais vaikais ir (ar) šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, patirtį;

   c) turi aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų tiesioginio darbo su vaikais patirtį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologinės pagalbos teikimo, ikimokyklinio ugdymo srityse.


Šeimynos steigėjas iki šeimynos įregistravimo Juridinių asmenų registre turi:

1) gauti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) ar jos įgalioto teritorinio skyriaus išvadą apie šeimynos steigėjo atitiktį  šeimynos steigėjui nustatytiems reikalavimams ir steigiamos šeimynos tinkamumą tapti vaikų globėju (rūpintoju);

2) raštu kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje šeimyna steigiama, administraciją dėl likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimo būsimojoje šeimynoje ir per 3 mėnesius gauti šios savivaldybės administracijos rašytinį patvirtinimą apgyvendinti būsimojoje šeimynoje likusius be tėvų globos vaikus ir užtikrinti jų socialinės globos finansavimą.

3) patvirtinti šeimynos įstatus, kurie kartu yra ir steigimo sandoris;

4) gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, - kartu su šeimynos steigėju gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį pritarimą steigti šeimyną, jeigu sutuoktinis, jei toks yra, o jei jo nėra, - kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas neketina tapti šeimynos dalyviu, arba gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, - kartu su šeimynos steigėju gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį sutikimą tapti šeimynos dalyviu.

Šeimynos įstatai yra šeimynos steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi šeimyna.

Šeimyna laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Šeimyna įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per šeimynos dalyvius.

Šeimyna turi vienasmenį valdymo organą - šeimynos dalyvis arba kolegialų valdymo organą - šeimynos dalyviai.

 Šeimyna gali turėti ne daugiau kaip 2 dalyvius. Šeimynos steigėjas, jo sutuoktinis ar kartu su steigėju gyvenantis pilnametis vaikas šeimynos dalyviais tampa nuo šeimynos įregistravimo momento Juridinių asmenų registre.

 Šeimynos dalyviai bendru sutarimu keičia šeimynos įstatus, pasirašo pinigų ar kito turto perdavimo šeimynai dokumentus, sudaro sutartis su į šeimyną priimtais darbuotojais, priima sprendimą likviduoti šeimyną.


Šeimyna tampa likusių be tėvų globos vaikų globėju (rūpintoju) nuo:

1) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaikų laikinosios globos (rūpybos) nustatymo šeimynoje įsigaliojimo dienos;

2) teismo nutarties dėl vaikų nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo šeimynoje įsiteisėjimo dienos, išskyrus atvejus, kai teismo nutartis ar jos dalis dėl vaiko globos (rūpybos) vykdoma skubiai arba teismas nustato konkretų vykdymo terminą.


Šeimynos teisės ir pareigos:

Šeimyna gali sudaryti sandorius, gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų informaciją apie jos globojamus (rūpinamus) vaikus, gauti ne tik valstybės ar savivaldybių, bet ir kitų asmenų finansinę ir materialinę pagalbą.

Šeimynai garantuojama valstybės ir savivaldybių finansinė ir materialinė pagalba, socialinės globos finansavimas, metodinė pagalba vaiko teisių apsaugos ir socialinės globos klausimais.

Šeimyna privalo ginti globojamų (rūpinamų) vaikų teises ir įstatymų saugomus interesus, sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su tėvais ar kitais artimais giminaičiais, tinkamai administruoti vaikų turtą, įsigyti licenciją socialinei globai vykdyti.

Šeimynai draudžiama verstis ūkine komercine veikla, įdarbinti šeimynoje jos globojamus (rūpinamus) vaikus.


Šeimynos likvidavimas:

Sumažėjus šeimynoje nustatytam vaikų skaičiui dėl objektyvių priežasčių (šeimynos dalyvio amžius ar liga), šeimynos veikla tęsiama tol, kol visi vaikai sulaukia pilnametystės.

Sumažėjus šeimynoje nustatytam vaikų skaičiui, šeimyna papildoma kitais vaikais arba šeimyna reorganizuojama, atsisakius šių siūlymų – šeimyna likviduojama.

Šeimyna likviduojama šeimynos dalyvių arba teismo sprendimu.

Likviduojant šeimyną, valstybei ir savivaldybei turi būti grąžintas valstybės ir savivaldybių turtas ir nepanaudotos lėšos, šeimynos dalyviams šeimynos nuosavybėn perduotas turtas ir vaikams jų turėtas turtas.

Likvidavus šeimyną: ji gali tapti šeima, globojanti vaikus ir buvę šeimynos dalyviai tapti fiziniais vaikų globėjais (rūpintojais).

Šeimynos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas. 

X