Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globa (rūpyba)

Šiuo metu Lietuvoje veikia 66 globos centrai. Kiekvienoje savivaldybėje yra įkurta bent po vieną  globos centrą. Vilniaus miesto savivaldybėje paslaugas teikia penki globos centrai, Vilniaus rajono savivaldybėje – du globos centrai, Šiaulių miesto savivaldybėje – du globos centrai (vienas iš jų teikia paslaugas tik budintiems globotojams).

Globos centras teikia paslaugas globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globėjams (rūpintojams) – susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais, įtėviams, budintiems globotojams.

 

Globos centras teikia tokias paslaugas kaip:

 

 • Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paieška. Globos centras rūpinasi, kad kiekvienam vaikui, kuriam reikalinga laikinoji ar nuolatinė globa, būtų surasti geriausiai jo interesus ir poreikius atitinkantys budintys globotojai, globėjai (rūpintojai). Paiešką globos centro darbuotojai vykdo pasitelkdami Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), bendradarbiaudami su kitais globos centrais, viešindami globą ir įvaikinimą – renginiuose, bendruomenėse, informacinėse priemonėse.
 •  
 • Konsultavimas ir informavimas  asmenų, ketinančių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar asmenims ketinantiems steigti šeimyną.
 •  
 • GIMK programos mokymai būsimiems budintiems globotojams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams. Pagrindiniai mokymų uždaviniai: saugios aplinkos užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas, vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas, pagalba vaikui užmezgant patvarius tarpasmeninius santykius, bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.
 •  
 • Socialinės - psichologinės konsultacijos: pagalba budinčių globotojų, globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių šeimoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą, vaikų saugumą. Pagalba sudarant palankias fizines, ugdymosi ir emocines sąlygas augti šeimai artimoje aplinkoje.
 •  
 • Esant galimybei – teikiama savanorių, logopedų, specialaus pedagogo, teisininko ar kitų specialistų pagalba.
 •  
 • Socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas: tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima ir artimaisiais. Periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką.
 •  
 • Globos koordinatoriaus pagalba: konsultacijos, kaip spręsti šeimoje kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo klausimais) sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą. Koordinavimas pagalbos – socialinės, psichologinės, psichoedukacinės, psichosocialinės, teisinės, konsultacinės ir kt. vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir įtėviams, jų pačių prašymu.
 •  
 • Savitarpio pagalbos grupių organizavimas: grupinės diskusijos, skirtos šeimoms, globojančioms vaikus, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams. Susitikimuose dalinamasi asmenine patirtimi apie buvusias ar esamas sunkias šeimynines aplinkybes, padedant vieni kitiems suprasti savo galimybes spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinant situaciją bei kartu ieškant alternatyvių problemų sprendimo būdų.
 •  
 • Budinčių globotojų, globėjų ir įvaikintojų vertinimas pagal GIMK programą: atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius, globėjus, budinčius globotojus ir teikia išvadas dėl pasirengimo prižiūrėti, globoti ir įvaikinti vaikus. Vertina globėjus, susijusius giminystės ryšiais, šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis vaikų globos namuose ar šeimynoje gyvenančius vaikus ir teikia rekomendacijas. Kartu su globos koordinatoriumi peržiūri globos kokybę. Nagrinėja ir vertina asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą.
 •  
 • Mokymai bei konsultacijos bendruomeninių globos namų darbuotojams: organizuoja individualias ar grupines konsultacijas socialiniams darbuotojams, tęstinius mokymus, veda savitarpio pagalbos grupes, esant galimybei – teikia pagalbą.
 •  
 • Dalyvavimas vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose ir nuolatinės globos peržiūrose, kai globos centras teikia paslaugas globėjui (rūpintojui) ir (ar) globojamam (rūpinamam) vaikui.
 •  
 • Laikino atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams.

 

Globos centrų veiklą reglamentuoja Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e58a33607bfe11e98a8298567570d639?jfwid=j9ohh56eu.

X