Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globa (rūpyba)

Vaiko globa (rūpyba) institucijoje 

 

Be tėvų globos likęs vaikas gali būti apgyvendinamas vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje, globos centre arba šeimynoje.

Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais tam pritarus valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija pritaria vaiko iki trejų metų globai vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, nustačiusi bent vieną iš šių priežasčių:

1) vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas vaikui nustatant globą šeimoje, globos centre ar šeimynoje;

2) vaiko išskyrimas su broliais, seserimis pažeistų jo geriausius interesus;

3) globa nustatoma dėl skubaus vaiko paėmimo iš jo atstovų pagal įstatymą ir nėra galimybių vaikui nustatyti globą šeimoje, globos centre arba šeimynoje.

Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius. 

 

Šiuo metu (2020-01-01) Lietuvoje veikia 97 vaikų socialinės globos įstaigos, tarp kurių yra vaikų globos namai (institucija), bendruomeniniai vaikų globos namai ir kt.  

Įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano priemones vaikų globos institucijos persitvarko ir steigia bendruomeninius vaikų globos namus. 2018 m. duomenimis šalyje veikia 84 bendruomeniniai vaikų globos namai, o juose gyvena 490 vaikų.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose.  

Globos institucijose gyvenančių vaikų skaičius kasmet mažėja. 2014 m. pabaigoje globos namuose augo 3506 vaikai. 2015 m. globos institucijose buvo globojami (rūpinami) 3233 vaikai. 2016 m. tokių vaikų buvo 3145, 2017 m. - 2816,  2018 m. - 2423, 2019 m. - 1954, 2020 m. - 1657.

X