Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globa (rūpyba)

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje, šeimynoje ar globos centre augančiu vaiku. 

Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 
Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato 

Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

 

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tikslas:

- pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį, įskaitant vaiko giminaičius – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ir (ar) vaiko atostogų metu su Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamu (rūpinamu) vaiku, siekiant padėti vaikui užmegzti emociškai saugius santykius su suaugusiu žmogumi;

- pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį giminaitį – trumpalaikiai suplanuoti susitikimai švenčių ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu su Institucijoje, šeimynoje ar globos centre augančiu vaiku, siekiant išsaugoti ryšį su biologine šeima, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus ir  (arba) gali padėti vaikui užmegzti emociškai saugius santykius su suaugusiu žmogumi;

- pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – trumpalaikiai suplanuoti susitikimai švenčių ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu su Institucijoje ar šeimynoje augančiu vaiku, siekiant vaiką supažindinti su šalies tradicijomis, kalba, jos kultūra, užmegzti draugiškus ryšius su tos šalies jaunimu;

- pas tėvus, vieną iš tėvų – suplanuoti susitikimai įgyvendinant atvejo vadybininko sudarytą pagalbos šeimai planą, jei vaiko tėvai pakeitė savo netinkamą elgesį su vaiku ir dėl to negresia realus pavojus jo fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir nelieka socialinės rizikos veiksnių arba kai vaiko tėvai stengiasi pakeisti savo elgesį arba yra kitų priežasčių, dėl kurių galima pagrįstai manyti, kad egzistuoja reali galimybė ateityje grąžinti vaiką į šeimą.


Laikino svečiavimosi principai 

 

Vaiko interesų pirmenybė, jo nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir jo poreikių tenkinimas. Laikinas svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, išvykas į gamtą, miestą, įvairius renginius, taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, švenčių dienas ar atostogas praleisti tos šeimos (asmens) namuose.

Jeigu Jūs nuspręsite kviesti socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre augantį vaiką svečiuotis į savo namus, turite žinoti, kad Jums nėra privaloma su juo praleisti kiekvieną savaitgalį. Svarbu susitarti su vaiku dėl tolimesnių susitikimų, pranešti, jei susitikti negalite, kad vaikas pasitikėtų Jumis, nesijaustų atstumtas ir nereikalingas. Sudarant sutartį su vaikų globėju (rūpintoju), gali būti nurodomos konkrečios datos, kada ketinama priimti vaiką svečiuotis.

 

Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti socialinės globos įstaigose, šeimynose ar globos centruose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.

Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.


Svarbu žinoti:

 

- laikinai svečiuotis gali ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, augantis socialinės globos įstaigoje, šeimynoje, globos centre, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, arba pas asmenis, kurie kreipėsi dėl jo įvaikinimo, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas.

- laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi tikslą ir principus. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

- esant neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą, vaikas pas tėvus ar vieną iš tėvų svečiuotis negali būti išleidžiamas.

 

Jeigu Jūs norite, kad Jūsų šeimoje svečiuotųsi socialinės globos įstaigos, šeimynos ar globos centro globotinis (rūpintinis), dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis turite kreiptis į gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:
1) rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (prašymo forma);
2) kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 metų amžiaus, raštiškus sutikimus dėl vaiko laikinojo svečiavimosi;
3) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

 

Mokymai pagal Bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą Jums neprivalomi, tačiau bus atliekamas Jūsų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas.


Kaip patikrinama, ar asmuo gali priimti laikinai svečiuotis vaiką?

 

Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens (toliau – fizinis asmuo) tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas (pradinis vertinimas, rekomendacijos ir išvados parengimas) atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pateikimo dienos savo gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui.

1) Vaiko teisių apsaugos skyrius:

1.1) išsiaiškina, ar fizinis asmuo nėra tarp asmenų, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką;

1.2) kreipiasi teisės aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie fizinio asmens teistumą (ar teistas, ar jau išnykęs teistumas, ar neteistas) gavimo;

1.3) bendradarbiaudamas su Tarnybos atestuotais asmenimis išsiaiškina, ar fizinis asmuo gali priimti vaiką laikinai svečiuotis (išsiaiškina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas; fizinio asmens galimybes tenkinti vaiko poreikius; ar kartu su fiziniu asmeniu gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi);

1.4) iš Tarnybos atestuoto asmens gavęs rekomendaciją  dėl asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis parengia išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui;

1.5 priėmęs teigiamą išvadą, pateikia fiziniam asmeniui socialinės globos įstaigų, šeimynų, globos centrų (toliau –  vaiko globėjų (rūpintojų)) sąrašą;

2) parengęs neigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, ją per 3 darbo dienas pateikia fiziniam asmeniui, nurodydamas sprendimo priežastis ir apskundimo tvarką. Tolesni veiksmai dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį neatliekami. Fizinis asmuo, dėl kurio Vaiko teisių skyrius parengė neigiamą išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, gali pakartotinai kreiptis dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tik išnykus išvadoje dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis nurodytoms priežastims.

 

Svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas. 

Fizinis asmuo, gavęs teigiamą išvadą apie jo tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją) iš sąrašo, kurį pateikė jam Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Vaiko globėjas (rūpintojas):

1) pasiūlo fiziniam asmeniui vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko, kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai patenkinti;

2) sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį.


Parsisiųsti lankstinuką „Svečiavimasis“

 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausiąją specialistę Tomą Jonavičiūtę, tel. (8 5) 233 1564, el. p. toma.jonaviciute@vaikoteises.lt.

X