Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globėjų ir įtėvių mokymas

  

TĘSTINIAI MOKYMAI – mokymai pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Tęstiniai mokymai skirti budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Šios programos pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius. Šia programa siekiama padėti asmenims įveikti sunkumus ir palaikyti juos.

Tęstinių mokymų programą sudaro devynios dalys. Asmenys neprivalo išklausyti visų tęstinių mokymų dalių. Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja tęstinių mokymų grupes, atsižvelgdami į dalyvių pageidavimus ir poreikius.

Tęstinių mokymų dalys:

- Savivertės suvokimas ir vertinimas.
- Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas.
- Pozityvaus elgesio skatinimas.
- Atsakomybės už save skatinimas.
- Reagavimas į sunkumus.
- Lytinio ugdymo klausimai.
- Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą.
- Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas.
- Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai.

Parsisiųsti lankstinuką „Mokymai“


Tęstinių mokymų metu nagrinėjamos šios temos:

I dalis. SAVIVERTĖS SUVOKIMAS IR VERTINIMAS
Mokymosi tikslai:
1.    Stiprinti dalyvių supratimą apie savęs suvokimą ir savosios vertės jausmą.
2.    Aptarti veiksnius, turinčios įtakos vaiko savivertės jausmui.
3.    Pagilinti dalyvių žinias, kodėl vaikai, kuriems reikalinga globa (rūpyba) šeimoje, linkę turėti menką savosios vertės jausmą.
4.    Pristatyti būtinas sąlygas vaiko savivertei formuoti.
5.    Ugdyti dalyvių gebėjimus įvertinti vaiko savivertės jausmą.

II dalis. SAVIVERTĖS FORMAVIMAS IR ELGESIO REIKŠMĖS SUVOKIMAS
Mokymosi tikslai:
1.    Aptarti būtinas sąlygas vaiko savivertei stiprinti.
2.    Išanalizuoti dalyvių išteklius užtikrinti keturias sąlygas vaiko savivertei stiprinti.
3.    Aptarti vaikų elgesio reikšmę.
4.    Atskleisti elgesį motyvuojančius ar sukeliančius poreikius.
5.    Paaiškinti poreikių, savivertės sąlygų, savęs suvokimo tarpusavio ryšius.

III dalis. POZITYVAUS ELGESIO SKATINIMAS
Mokymosi tikslai:
1.    Apibrėžti drausmės sąvoką.
2.    Skatinti naudoti tinkamus auklėjimo metodus, palaikant pozityvų vaiko elgesį.
3.    Įvertinti žinių, įgūdžių ir asmeninių savybių, reikalingų diegiant veiksmingą drausminimą stipriąsias puses ir poreikius.
4.    Apibūdinti, kaip, skatinant pozityvų elgesį, naudojami pagyrimai, apdovanojimai, padrąsinimai, ignoravimas
5.    Suprasti įvairių veiksnių įtaką drausminimo metodo pasirinkimui.
6.    Paaiškinti, kaip teisingai naudoti ignoravimą.

IV dalis. ATSAKOMYBĖS UŽ SAVE SKATINIMAS
Mokymosi tikslai:
1.    Apibūdinti įvairius drausminimo būdus.
2.    Suprasti vaiko poreikių patenkinimo ir elgesio ryšį.
3.    Apibūdinti lūkesčių nustatymo ir savikontrolės skatinimo ryšį.
4.    Nustatyti metodus, kaip reaguoti į vaiko nekontroliuojamą elgesį.
5.    Identifikuoti konkrečius būdus, kaip pakeisti aplinką, siekiant skatinti savikontrolę
6.    Pademonstruoti, kaip vartoti teiginį „aš”, kai bendraujama su vaikais ir paaugliais.
7.    Parodyti tam tikrų situacijų natūralias ir logines pasekmes.
8.    Pateikti esmines rekomendacijas, kaip naudoti pertraukėles

V dalis. REAGAVIMAS Į SUNKUMUS
Mokymosi tikslai:
1.    Įtvirtinti žinias apie pozityvaus elgesio skatinimo metodų naudojimą.
2.    Įtvirtinti žinias apie metodų, skatinančių savikontrolę, naudojimą.
3.    Pritaikyti efektyvaus drausminimo būdus sunkiam vaiko elgesiui.  
4.    Gebėti susieti vaiko jausmus su jo elgesiu.
5.    Suteikti galimybę parodyti efektyvaus auklėjimo žinias ir sugebėjimus, skatinant pozityvų vaikų elgesį ir reaguojant į vaikų nepriimtiną elgesį.
6.    Gebėti rasti tinkamiausią probleminės situacijos sprendimo būdą

VI dalis. LYTINIO UGDYMO KLAUSIMAI
Mokymosi tikslai:
1.    Apibūdinti, kaip globėjo (rūpintojo) požiūris ir vertybės, susijusios su lytiniu gyvenimu, daro poveikį jo gebėjimui reaguoti į globojamo (rūpinamo) vaiko seksualinį vystymąsi.
2.    Apibūdinti ikimokyklinuko, latentinio amžiaus vaiko ir paauglio normalią seksualinio elgesio raidą.
3.    Išvardyti tris bruožus, kurie apibūdina normalaus seksualinio vaikų ir paauglių elgesio bei simptominio seksualinio elgesio skirtumus, pateikiant pastarojo elgesio, būdingo įvairaus amžiaus vaikams, pavyzdžių.
4.    Siekiant palengvinti įprastų seksualinių vertybių, požiūrio ir elgesio vystymąsi, apibūdinti elgesį, kuris rodomas globojamiems (rūpinamiems) vaikams kaip pavyzdys.
5.    Pateikti loginį paaiškinimą ir du metodus, kuriuos globėjai (rūpintojai) gali naudoti, kalbėdami su vaikais apie seksualumą, privatumą ir asmenines teises, susijusias su lytiškumu

VII dalis. PAGALBA VAIKAMS, GALIMAI PATYRUSIEMS SEKSUALINĘ PRIEVARTĄ
1.    Seksualinės prievartos atpažinimas (1 užsiėmimas);
2.    Reagavimas į problemas, suėjusias su seksualine prievarta (2 užsiėmimas).
Pristatant šią temą labai svarbu žinoti šeštosios dalies „Lytinio ugdymo klausimai“ turinį. Siektina, kad vadovai turėtų minėtos temos vedimo patirties. Šios dalies tema yra emociškai sunki. Abu vadovai turėtų žinoti, kokie jų pačių jausmai, požiūris ir vertybės minėta tema. Jie turėtų padėti globėjams (rūpintojams) valdyti jų stiprius jausmus vaikams ir juos skaudinusiems žmonėms. Globėjas (rūpintojas) ar įtėvis, pristatantis šią temą, privalo turėti patyrusių seksualinę prievartą vaikų globos (rūpybos) patirties. Taip pat pageidautinos praktinės žinios apie psichoterapinę tėvystę ir patirtis, susijusius su seksualinės prievartos dinamika bei naudojamomis priemonėmis.

VIII dalis. VAIKO IR JO ŠEIMOS RYŠIŲ PALAIKYMAS
Aštuntosios dalies trijų užsiėmimų tikslas – padėti globėjams (rūpintojams) suvokti vaiko ir jo biologinės šeimos ryšių svarbą, pagilinti jų įgūdžius, remiant vaiko ir jo šeimos santykius, supažindinti dalyvius su būdais, kaip dalytis tėvystės vaidmeniu ir padėti biologiniams tėvams.
1.    Pagarba ir parama vaiko bei jo prigimtinės šeimos ryšiams (1 užsiėmimas). Pirmajame užsiėmime kalbama apie tai, kaip susitaikyti su vaikų, jų biologinių ir globėjų (rūpintojų) šeimų skirtumais, kaip rodyti pagarbą vaiko kultūrai, tradicijoms ir jam įprastiems dalykams. Taip pat aptariami metodai, kaip padėti vaikams išspręsti prieraišumo ir lojalumo konfliktus, bei problemos, susijusios su globojamo vaiko broliais, seserimis, tėvais, giminaičiais bei draugais.
2.    Parama vaiko ir jo biologinės šeimos susitikimams (2 užsiėmimas). Antrajame užsiėmime daugiausia dėmesio skiriama vaiko ir jo šeimos ryšiams bei jų palaikymo svarbai ir būdams. Aptariami vaiko ir biologinės šeimos susitikimų ar kitokio bendravimo tikslai, taip pat susitikimų vieta, dažnumas ir trukmė. Dalyviai sužino būdus, kaip parengti vaiką susitikimui su biologine šeima, suteikti paramą jam susitikimo metu ir po jo bei kaip palaikyti kitus kontaktus su vaiko biologine šeima.
3.    Partnerystė pasiskirstant tėvystės pareigomis (3 užsiėmimas). Trečiasis užsiėmimas skiriamas tėvystės partnerių sampratai. Po partnerystės užmezgimo žingsnių pristatymo dalyviai sužino apie įgūdžius, reikalingus įgyvendinant minėtą sampratą. Aptariama, kaip dalytis tėvystės vaidmeniu ir padėti biologinėms šeimoms.

IX dalis. GLOBOS IR ĮVAIKINIMO POVEIKIS ŠEIMAI
Mokymosi tikslai:
1.    Apibūdinti tris pagrindines sritis, kur vaiko globa (rūpyba) ar įvaikinimas turi įtakos šeimai.
2.    Žinoti, kokią įtaką vaiko globa (rūpyba) ir įvaikinimas gali turėti santykiams šeimoje ir kaip sumažinti stresą, kurį gali sukelti vaiko atėjimas į šeimą.
3.    Paaiškinti, kaip sustiprinti ir palaikyti savo šeimoje santuokinius, tėvų-vaiko ir brolių ir (ar) seserų santykius, auginant globojamą (rūpinamą) ar įvaikintą vaiką.
4.    Apibūdinti penkis žingsnius, padėsiančius susidoroti su globos (rūpybos) ir įvaikinimo įtaka šeimos funkcionavimui.
5.    Apibūdinti būdus, padėsiančius sustiprinti ir palaikyti santuokinius santykius  bei santykius tarp tėvų ir vaikų globojant (rūpinant) vaiką.
6.    Paaiškinti globos (rūpybos) ir įvaikinimo įtaką šeimos santykiams su išplėstine šeima, draugais ir bendruomene.

 

X