Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Įvaikinimas

Sutuoktinio vaiko įvaikinimas

 

Norint įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, vaikas turi būti galimas įvaikinti:

- Vaiko biologinis tėvas (motina) (įrašyti vaiko gimimo liudijime) yra patvirtinęs (-usi) teisme sutikimą įvaikinti vaiką;
- Tėvas (motina) yra nežinomas, miręs ar paskelbtas mirusiu;
- Tėvui (motinai) neterminuotai apribota valdžia vaiko atžvilgiu.

Jeigu norite įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, pirmiausiai turite kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją arba Tarnybos teritorinį skyrių.

1. Prašymą, kuriame nurodomas Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis), šeimos nariai, pageidaujamo įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, sveikatos būklė, duomenys apie vaiko tėvą (motiną), kuris nevykdo pareigos auginti vaiką ir dėl to vaikas tapo galimu įvaikinti, bei įvaikinimo motyvai.

2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą, išduotą gydytojų konsultacinės komisijos;

3. Įvaikinamo vaiko gimimo liudijimo kopiją;

4. Teismo sprendimo dėl vaiko biologinio tėvo (motinos) neterminuoto valdžios apribojimo ar teismo nutarties dėl sutikimo įvaikinti vaiką kopiją; tėvo (motinos) mirties liudijimo kopiją;

5. Sutuoktinio (-ės) rašytinį sutikimą (laisva forma) dėl jo vaiko įvaikinimo.

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, patikrina:

* Ar Jūs nesate teismo pripažintas neveiksnus arba ribotai veiksnus;

* Ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;

* Ar Jūs nebuvote vaiko globėjais (rūpintojais) ir globa nebuvo panaikinta dėl Jūsų kaltės;

* Ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant Jūs negalėtumėte įvaikinti vaiko;

* Ar Jūs ir kiti kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius nusikaltimus.

Pradinis Jūsų įvertinimas truks ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo Jūsų rašytinio prašymo tapti įtėviu (įmote) pateikimo.

Jeigu Tarnybos teritorinis skyrius nustatytų, jog yra aukščiau numatytų aplinkybių, Jus per 3 darbo dienas raštu informuotų, kad Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas negali būti tęsiamas.

Jeigu nenustatoma aplinkybių, dėl kurių Jūs negalėtumėte būti įtėviu (įmote):

* Tarnybos teritorinis skyrius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną nuo sprendimo dėl pradinio asmens įvertinimo priėmimo dienos, kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos globos centrą Tarnybos atestuotiems asmenims, kurie, susipažinę su pateiktais dokumentais, raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja Jus apie Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo eigą.

* GIMK programos mokymai, norint įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, nėra privalomi. Tačiau Tarnybos  atestuoti asmenys organizuos individualius susitikimus su Jumis ir parengs išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką. Tarnybos atestuoti asmenys, pasibaigus Jūsų įvertinimui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia išvadą dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką.

* Tarnybos atestuoti asmenys, parengę išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti sutuoktinio(-ės) vaiką, raštu informuoja Tarnybos teritorinį skyrių, iš kurio gautas prašymas organizuoti Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą.

* Esant neigiamai išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, Tarnybos atestuoti asmenys ją pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui, o Jums – neigiamos išvados kopiją. Išnykus priežastims, dėl kurių buvo pateikta neigiama išvada dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, galite pakartotinai kreiptis į dėl pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo.

Esant teigiamai išvadai dėl Jūsų pasirengimo įvaikinti vaiką, Jūs turite teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo.

* Teismo posėdžiai yra uždari. Teismas vertina, ar tinkamai įvykdyta ikiteisminė įvaikinimo procedūra, ar Jūs atitinkate keliamus reikalavimus ir esate tinkamai pasirengęs įvaikinti vaiką, ar įvaikinimas atitinka įvaikinamo vaiko geriausius interesus. Teismo sprendimas įvaikinti įsiteisėja po 30 dienų, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apeliacine tvarka. Paduoti apeliacinį skundą turi teisę tik byloje dalyvaujantys asmenys.

* Paprastai įvaikinimo bylos nagrinėjimas teisme baigiamos ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis terminas gali būti pratęstas.

* Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įvaikinimo ar sprendimą leidus vykdyti skubiai, Jūs turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, užregistravusią vaiko gimimą, naujam gimimo liudijimui gauti.

Asmenys, besidomintys įvaikinimu, gali kreiptis į Tarnybą adresu Labdarių g. 8, Vilniuje, tel. (8 5) 231 0928 ir el. p. info@vaikoteises.lt. Asmenis aptarnaujantis asmuo – Tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Mažena Ivanova.

X